Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Minister Finansów podniósł górne stawki podatków i opłat lokalnych

Autor: Radosław Zieniewicz

Dodano: 05-08-2020 14:30

Minister Finansów wydał obwieszczenie 23 lipca, dotyczące górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Górne granice kwot z obwieszczenia będą uwzględnianie przez gminy, które określą wysokość poszczególnych opłat na 2021 r.

Górna granica stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, ogłaszanych w obwieszczeniu Ministra Finansów jest określana na podstawie cen oraz towarów usług konsumpcyjnych z pierwszego półrocza roku. A ceny z 2020 r. wzrosły o 3,9% w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. (zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 15 lipca br.).

Dlatego też Minister Finansów w obwieszczeniu z 23 lipca br. podniósł górne stawki kwotowe dotyczące choćby podatków i opłat od nieruchomości.

Jakie stawki opłat i podatków od nieruchomości wzrosną?

Gminy na podstawie obwieszczenia mogą podnieść następujące opłaty i podatki jeżeli chodzi o nieruchomości i grunty, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – wzrosło do 0,99 zł (było do 0,62) zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – teraz do 4,99 zł (było do 4,58 zł) od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – podniesiono do 0,52 zł (było do 0,30 zł) od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – teraz do 3,28 zł (było do 3 zł) od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – podniesiono do 0,85 zł (było do 0,51 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – teraz do 24,84 zł (było do 17,31 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – teraz do 11,62 zł, a było do 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – (było do 3,46 zł) a teraz do 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – (było 5, 78 zł), a teraz do 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Jakie grunty i nieruchomości zwolnione z opłat przy działalności rolniczej?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa jakie grunty zwolnione są z powyższych opłat. Zgodnie z art. 7. 1. powyższej ustawy zwalnia się od podatku od nieruchomości:

×