Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zawieszenie postępowania z PROW nie takie znów bezpieczne

Autor:

Dodano:

Możliwość zawieszenia postępowania w związku z epidemią COVID-19 nie zawsze jest korzystna – trzeba brać pod uwagę wyczerpanie się funduszy i upływ terminów na udzielanie pomocy w ramach aktualnego PROW.

Pandemia doprowadziła do zmian łagodzących konieczność przestrzegania terminów wskazywanych przez ARiMR przy rozpatrywaniu wniosków składanych o pomoc w naborach z PROW.

Zwrócił się do nas czytelnik zaniepokojony tym „ułatwieniem”.

- Na czym polega i czemu ma służyć procedura czasowego zawieszenia postępowania? – pyta i pokazuje wniosek, który dostał do podpisania. Czytelnicy znajdą go w załączniku.

Zapytaliśmy w ARiMR, jaki może być skutek złożenia tego wniosku przez rolnika? Jak długo może trwać "pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia" oraz do kiedy jest aktualna "możliwość przywrócenia terminu" rozpatrywania? Czy jeśli stan zagrożenia lub epidemii potrwa jeszcze kilka lat, to postępowanie będzie mogło być podjęte 60 dni po jego ustaniu? Czy rolnicy korzystający z tej możliwości "pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w związku z epidemią" nie są narażeni na niemożność otrzymania pomocy z powodu wyczerpania limitu środków przez tych, którzy dostarczyli komplet dokumentów - czy też ich "miejsce w kolejce" jest zagwarantowane?

Jak wyjaśnia ARiMR, „zgodnie z art. 67b ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), zwanej dalej <ustawą>, <W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, należy wezwać ten podmiot do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia>.

Na podstawie ww. przepisu Agencja wzywa do uzupełnień wszystkich wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy z przyczyn związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W przypadku nieprzedstawienia przez wnioskodawców dowodów na spełnienie warunków przyznania pomocy wniosek o przyznanie pomocy pozostawiany jest bez rozpatrzenia (bez konieczności wysłania do ARiMR wniosku z prośbą o pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia).

Jednocześnie należy podkreślić, że pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia z przyczyn wskazanych powyżej nie przesądza o braku możliwości przyznania pomocy w odniesieniu do złożonego wniosku. ARiMR przywróci termin na dokonanie uchybionych czynności, jeżeli czynność, dla której określony był termin zostanie dopełniona nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Takie rozwiązanie jest możliwe w zawiązku z art. 67b ust. 1 ustawy: <W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i  567) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, należy przywrócić ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn. Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie pomocy lub pomocy technicznej innym podmiotom>.

Na podstawie wskazanego powyżej przepisu w przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę z przyczyn związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Agencja  z <urzędu> (nie wymagając wniosku w tej sprawie) przywróci termin na dokonanie uchybionych czynności. Warunkiem, aby ARiMR mogła przywrócić termin, będzie dopełnienie przez wnioskodawcę określonej czynności, nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn, tzn. po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub zniesieniu stanu nadzwyczajnego.

Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie pomocy innym podmiotom, co oznacza, że nie ulega zawieszeniu termin rozpatrywania wniosków. W przypadku przywrócenia wniosku do ponownej oceny, pomoc zostanie przyznana wyłącznie w przypadku dostępności środków.  Tym samym nie ma pewności, że wszystkim wnioskodawcom, którym zostanie przywrócony termin zgodnie z art. 67b ust. 1 ustawy, zostanie ostatecznie udzielone wsparcie, bowiem może się okazać, że w momencie weryfikacji spełnienia warunków przyznania pomocy (już po przywróceniu terminu) nie będzie dostępnych środków na udzielenie tego wsparcia, zwłaszcza w sytuacji dużej liczby przypadków, w której znajdzie zastosowanie ww. przepis prawa.”

Pytaliśmy też, do kiedy muszą być zrealizowane płatności z PROW i co z tych terminów wynika konkretnie dla beneficjentów "Restrukturyzacji małych gospodarstw"? Do kiedy muszą wystąpić o drugą ratę, aby zdążyć zrealizować plany?

Agencja poinformowała, „że wniosek o płatność drugiej raty pomocy należy złożyć w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu <Restrukturyzacja małych gospodarstw> w ramach poddziałania <Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813 z późn. zm.), tj. po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., a w przypadku wydłużenie okresu realizacji założeń biznesplanu – nie później niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Biorąc pod uwagę art. 67b ust. 3 ustawy <W przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem beneficjent nie spełnia warunków wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną, beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te zobowiązania w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem lub podmiotem, który przyznał tę pomoc lub pomoc techniczną>. Możliwe jest jedynie wydłużenie terminu na spełnienie m.in. warunków wypłaty pomocy w terminie późniejszym, w sytuacji uzgodnienia przez beneficjenta tego terminu z oddziałem regionalnym ARiMR.”

 

 

×