W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (przychodów) wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego domu.

W katalogu tych przedsięwzięć mieści się też wymiana starego pieca na nowy bardziej ekologiczny kocioł .Wysokość tych wydatków odliczanych w uldze termomodernizacyjnej przez 1 podatnika nie może przekroczyć kwoty maksymalnej sięgającej do 53 tys. zł.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Warto przypomnieć że prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom mieszkalnych budynków jednorodzinnych, które zostaną poddane termomodernizacji. 

Możliwość skorzystania z ulgi uzależnione jest od zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  w okresie 3 lat, liczonych od końca roku, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek na to przedsięwzięcie.

Wybierz najlepsze finansowanie dla swojego gospodarstwa!

Na jakiej podstawie ustala się wydatki na termomodernizację?

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku. 

Odliczenie wydatków na termomodernizację dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Gdy kwota odliczenia jest zbyt duża i nie pokrywa go roczny dochód podatnika wtedy podlega odliczeniu w kolejnych latach podatkowych. Warto pamiętać że ulgę termomodernizacyjną możemy odliczać przez 6 lat  licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ma obowiązek doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Czy kotły na ekogroszek objęte ulgą termomodernizacyjną?

Na wstępie warto dodać, że nie można odliczyć wszystkich kosztów związanych z przeprowadzaniem termomodernizacji domu czy wymianą instalacji grzewczych.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej możemy odliczyć wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostały wyliczone w rozporządzeniu MIiR z 21.12. 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

A te rozporządzenie  zostało znowelizowane  od 1 stycznia 2022 r. nie można w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć kotłów na paliwo stałe.

Czy koty na ekogroszek są także poza ulgą termomodernizacyjną?

Pomimo, że "ekogroszek" musi spełniać szereg restrykcji i zachować odpowiednie parametry związane z emisyjnością pyłów, tlenku węgla oraz tlenku azotu to jest produkowany na bazie węgla kamiennego lub brunatnego.

Oznacza to że kotły ekologiczne klasy 5 spełniające najbardziej wyśrubowane normy zawarte w ekoprojekcie (ecodesign) są zasilane paliwami produkowanymi na bazie węgla.

Pod pojęciem „kotły na węgiel” także na paliwa stałe rozumiemy więc także  kotły zasilane węglem (paliwo stałe), głównie kamiennym, również w formie tzw. "ekogroszku". 

Oznacza to że nawet najbardziej ekologiczne kotły na ekogroszek są zasilane paliwem stałym, pochodnym węgla, więc od 2022 r. nie można ich odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Jakie kotły można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie można nadal odliczyć od podatku w 2022 r.:

  • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
  • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin.

Sprawdź ile zapłacisz za biomasę na Giełdzie Rolnej

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć tylko koszty zakupu kotłów na paliwo stałe, ale przeznaczonych wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127).

Zgodnie z w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw - biomasa (która zasila kocioł) powinna być pozyskana i wyprodukowana tylko i wyłącznie z drzew i krzewów oraz biomasy roślinnej z rolnictwa.

Oznacza to, że zakupiony kocioł na biomasę nie może być zasilany innymi paliwami stałymi takim jak np. węgiel brunatny itd.

Ponadto kocioł na biomasę powinien spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.).

W dyrektywie ekoprojektu znajdziemy dodatkowo wartość graniczną dla emisji tlenków azotu (NOX) wynoszącą do 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę o mocy do 20 kW.

Ponadto dyrektywa ta wprowadza sezonową efektywność energetyczną, która nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o mocy 20 kW lub mniejszej oraz nie mniejsza niż 77% dla kotłów o mocy znamionowej przekraczającej 20 kW sprawności.