Obecny system rozliczenia upustów (model 1:0,8 lub 1:0,7 w zależności od mocy instalacji) jest bardzo korzystny dla prosumentów. Rozwiązuje on problem związany z poniesieniem większych kosztów finansowych związanych z magazynowaniem energii z fotowoltaiki i wykorzystanie nadwyżek w okresie jesienno-zimowym,, gdy instalacje produkują mało prądu. 

Niestety od 31 marca 2022 r.  obecny system zostanie zastąpiony sprzedażą nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci po średniej cenie rynkowej. Nowy system rozliczania prądu z fotowoltaiki bardziej obciąży nowych prosumentów kosztami związanymi z magazynowaniem fotowoltaiki w sieci lub ewentualnie "zachęci" ich do zakupu prywatnych magazynów energii i większej autokonsumpcji energii elektrycznej z fotowoltaiki

Czy potencjalni inwestorzy chcący zainwestować w instalację fotowoltaiczną muszą się pospieszyć, żeby podłączyć ją do sieci?

Liczy się kompletne i prawidłowe zgłoszenie do OSD

Warto na samym początku podkreślić, że wystarczy złożyć poprawne zgłoszenie o przyłączenie do Operatora Siecie Dystrybucyjnej do 31 marca 2022 r., aby móc rozliczać prąd wyprodukowany z instalacji fotowoltaicznej na preferencyjnych zasadach opartych na systemie opustów.

- Dotychczasowi prosumenci jak również ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów, z którego będą korzystać przez 15 lat (podstawa prawna – art. 4d ust. 2 ustawy o oze) - potwierdzili eksperci z Wydziału Komunikacji Medialnej, Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Bez znaczenia dla nabycia tego prawa jest wymiana licznika, czy przyłączenie mikroinstalacji oraz wytworzenie energii elektrycznej z fotowoltaiki oraz przekazanie jej do sieci. Jak podkreślają eksperci MKiŚ są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, jednak pozostają bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu.

Przyłączenie fotowoltaiki do sieci wydłużył się nawet do 2 miesięcy

Mimo że sam montaż przydomowej instalacji fotowoltaicznej zajmuje profesjonalnym instalatorom od 1 do 2 dni to najdłużej trwa podłączenie instalacji do sieci energetycznej.

Ustawowy czas przyłączenia wynosi do 30 dni. Dodatkowo operator sieci ma dodatkowe 30 dni na wysłanie nowej umowy do klienta w celu jej podpisania

Zazwyczaj długość oczekiwania uzależniona jest  od dostawcy energii, a dokładniej jego wewnętrznych procedur. Coraz więcej inwestorów skarży się że termin przyłączenia mimo spełnienia wszystkich formalności potrawie wydłużyć się ponad 30 dni i sięgać nawet do ponad 2 miesięcy. 

Mimo to owi prosumenci i właściciele instalacji fotowoltaicznych nie muszą teraz obawiać się że nie zdążą z podłączeniem instalacji i produkcją prądu z fotowoltaiki przed końcem 31 marca 2022 r. 

Jeżeli wniosek będzie poprawnie złożony to prosumenci, którzy złożyli go przed 31 marca br. będą przyłączeni na starych zasadach i staną się prosumentami korzystającymi z preferencyjnego systemu opustów jeszcze przez 15 lat.

Kiedy złożyć wniosek o przyłączenie fotowoltaiki do sieci?

Najważniejsze jest złożenie poprawnego wniosku o przyłączenie instalacji przed 31 marca 2022 r., Tutaj liczy się poprawne i kompletne złożenie wniosku tak aby został on pozytywnie zweryfikowani pod względem formalnym.

Zgłaszamy mikroinstalację fotowoltaiczną co najmniej 30 dni przed planowanym podłączeniem do sieci danego operatora.

Jeżeli znajdą się w nim błędy lub zaistnieje konieczność uzupełnienia wniosku to przedsiębiorstwo energetyczne wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.

Wnioskodawca ma 30 dni na uzupełnienie braków formalnych, w przeciwnym razie wniosek będzie odrzucony.

Jeśli zgłoszenie będzie poprawne, operator ma obowiązek potwierdzenia jego przyjęcia. Jeżeli nie będzie ono poprawne to operator nie potwierdza przyjęcia wniosku i zwraca się do wnioskodawcy o jego poprawienie lub uzupełnienie.

Dlatego też warto złożyć wniosek o wiele wcześniej przed 31 marca br. aby mieć czas na jego poprawienie i uzupełnienie. Operator ma czas do 7 dni roboczych na wezwanie wnioskodawcy do poprawienia wniosku.

Operator sprawdzi stan techniczny mikroinstalacji, zamontuje układ zabezpieczający i licznik zdalnego odczytu. Następnie przyłączy mikroinstalację do sieci. Pamiętaj, że nic nie zapłacisz za przyłączenie do sieci. Operator ma obowiązek założyć urządzenia na własny koszt.

Co musi zawierać wniosek o przyłączenie fotowoltaiki do OSD?

Jeżeli zależy ci na rozpatrzeniu wniosku o przyłączenie fotowoltaiki do sieci oprócz tego że musi być on poprawnie wypełniony to musisz dodatkowo załączyć do niego:

  • schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia mikroinstalacji;
  • parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych;
  • certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydany przez upoważniony podmiot certyfikujący albo deklarację zgodności w zakresie, jaki określono w warunkach i procedurach wykorzystania certyfikatów odpublicznionych przez właściwego operatora systemu lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszonym; 
  • opcjonalnie upoważnienie/pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do występowania w twoim imieniu u OSD;
  • opcjonalnie umowę na zakup prądu sprzedawcy gdy zamierzasz sprzedawać energię elektryczną wybranemu lub zobowiązanemu sprzedawcy;
  • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu;
  • oświadczenie instalatora potwierdzające jego kwalifikacje, zgodność wykonanego przyłącza z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
  • dodatkowe załączniki wnioskodawcy dotyczące okoliczności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci.

Bez powyższych dodatkowych dokumentów operator sieci nie rozpatrzy pozytywne wniosku o przyłączenie fotowoltaiki do sieci i wezwie wnioskodawcę do jego uzupełnienia.