Prezes URE podsumowuje wyniki postępowań taryfowych dotyczących największych dostawców energii elektrycznej i gazu.

– Regulator stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym – zaznacza Rafał Gawin, Prezes Urzędu.

Rachunki za prąd wzrosną w gospodarstwach domowych nawet o 9-10% w tym roku. Źródło: URE
Rachunki za prąd wzrosną w gospodarstwach domowych nawet o 9-10% w tym roku. Źródło: URE

W ostatnim kwartale każdego roku w URE prowadzone są postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną i paliwa gazowe na kolejny rok dla spółek dystrybucyjnych i sprzedawców świadczących usługi dla przeważającej większości odbiorców. Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu), jak i dystrybutorzy kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii i gazu oraz stawki za ich dostarczenie do odbiorców końcowych.

Rachunek za prąd wzrośnie średnio 8 zł (i więcej) miesięcznie

Na całkowity rachunek płacony przez odbiorców za energię elektryczną składają się: koszt sprzedaży energii oraz koszt jej dystrybucji (transportu).

Prezes URE akceptuje taryfy zarówno dla sprzedaży (dotyczy to wyłącznie stawek dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryfy tzw. sprzedawcy z urzędu), jak i dystrybucji energii elektrycznej (dla wszystkich grup odbiorców).

Co ważne, taryfa za dystrybucję energii uwzględnia tzw. opłatę mocową, która obowiązuje od 1 stycznia br.

Zmiany taryf na bieżący rok spowodują (łącznie dla sprzedaży i dystrybucji, a więc również z uwzględnieniem opłaty mocowej i innych opłat), że rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną od ok. 9 do ponad 10 proc., co przekłada się na kwotowy wzrost płatności o około 8 złotych miesięcznie.

Tabela 1. Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 (dla grupy G11, przy średnim zużyciu 1777 kWh rocznie). Źródło: URE
Tabela 1. Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 (dla grupy G11, przy średnim zużyciu 1777 kWh rocznie). Źródło: URE

Tabela 1. Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 (dla grupy G11, przy średnim zużyciu 1777 kWh rocznie). Źródło: URE * Łączne skutki dla odbiorców PGE i Tauron podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw. Dodatkowo wielkości TAURON Sprzedaż nie dotyczą obszaru Gliwic (TAURON Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).  

Szczegółowe informacje na temat zmian stawek wynikających z taryf zatwierdzonych na 2021 rok sprzedawcom z urzędu oraz dystrybutorom energii przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Zmiany stawek za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2021 rok taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych oraz tzw. sprzedawców z urzędu. Źródło: URE
Tabela 2. Zmiany stawek za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2021 rok taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych oraz tzw. sprzedawców z urzędu. Źródło: URE

Tabela 2. Zmiany stawek za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2021 rok taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych oraz tzw. sprzedawców z urzędu. Źródło: URE
* Do stawek własnych operatora zalicza się: składnik stały stawki sieciowej, składnik zmienny stawki sieciowej oraz
stawkę abonamentową. Stawki własne nie obejmują innych opłat: mocowej, OZE, kogeneracyjnej oraz przejściowej.
** Skutki tylko dla odbiorców TAURON Sprzedaż bez obszaru Gliwic (TAURON Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).
*** Przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.
**** Średnia nie obejmuje TAURON Sprzedaż GZE oraz innogy Polska

– Taryfy dystrybutorów zapewniają środki na realizację planowanych inwestycji – zaznacza Rafał Gawin. – W tym roku po raz pierwszy uwzględniliśmy w taryfach zaliczkę na konto regulacyjne. To nowo wprowadzone rozwiązanie dedykowane dystrybutorom. Utrzymaliśmy także stopę wynagradzania z zaangażowanego kapitału na poziomie roku 2020. Zatwierdzając taryfy operatorom uwzględniliśmy również dodatkowe wynagrodzenia dla tych inwestycji, których realizacja wspiera politykę energetyczną Polski.

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej!