PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała PAP, o uruchomieniu wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących projektu budowy wielkoskalowego Bateryjnego Magazynu Energii (BMEE) przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec. Jak podkreśliła spółka jest to jeden z największych tego typu projektów na skalę europejską. Moc magazynu będzie nie mniejsza niż 200 MW, a pojemność ponad 820 MWh - podano.

- W grupie PGE magazyny energii są uznawane jako przyszłe źródło stabilnych przychodów oraz jedno z kluczowych rozwiązań w procesie transformacji energetycznej. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzanej energii elektrycznej pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania systemu elektroenergetycznego na magazynowanie energii - zwróciła uwagę spółka.

Wskazała, że magazyny energii zapewnią stabilną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w warunkach zmienności wytwarzania energii przez źródła odnawialne przy jednoczesnym stopniowym wycofywaniu się z produkcji energii z węgla.

PGE zaznaczyła, że etap konsultacji poprzedza postępowanie zakupowe, a jego celem jest rozpoznanie optymalnych wariantów realizacji inwestycji oraz przygotowanie dokumentacji zakupowej w sposób, który zapewni jak najbardziej konkurencyjny charakter przetargu. - Oferty będą składane na zakończenie postępowania zakupowego na wybór wykonawcy zgodnie z zasadami PZP. Spodziewany termin składania ofert to czwarty kwartał bieżącego roku - podała PGE.

Spółka zaznaczyła, że w tej chwili nie ma ściśle określonego terminu uruchomienia postępowania zakupowego.

Założenia projektu przewidują jednak taką organizację postępowania, która umożliwi rozpoznanie ofert przed terminem aukcji rynku mocy w bieżącym roku. Wybór wykonawcy szacowany jest na pierwszy kwartał 2024 - wyjaśniła PGE.

Jak ujawniła, zgodnie z założeniami inwestycja będzie realizowana w latach 2024-2027.

Jest to okres, kiedy powinno nastąpić sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę dla poszczególnych elementów projektu oraz dostawa i na końcu tego okresu uruchomienie inwestycji. Plan zakłada wyłonienie wykonawców zadania i pozyskanie wieloletniego kontraktu na Rynku mocy. Jeśli PGE pozyska kontrakt mocowy w roku 2023, to początek realizacji obowiązku mocowego przypada na rok 2028 - podała PGE.

Obowiązek mocowy to zobowiązanie dostawcy mocy do pozostawania w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu oraz do jej dostawy także okresach zagrożenia.

Spółka dodała, że wartość inwestycji będzie znana po otrzymaniu ofert. Wyjaśniła też, że realizacja wielkoskalowego magazynu energii BMEE Żarnowiec pozwoli na świadczenie regulacyjnych usług systemowych na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej, jak również do bilansowania lokalnych, lądowych farm wiatrowych i przyszłych farm wiatrowych PGE na Morzu Bałtyckim, planowanych do wyprowadzenia mocy w sąsiednim węźle sieci Choczewo 400 kV.

PGE dodała, że "potencjalne przychody planowanej instalacji osiągane będą również z rynku mocy oraz z arbitrażu cenowego" tzn. z zarabiania na różnicy między ceną energii pobieranej z sieci, gdy jest ona najtańsza, a oddawaną do sieci w okresie największego zapotrzebowania.