Spotkanie otworzył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Gospodarzami przedsięwzięcia zorganizowanego w ramach polskiej przewodnictwa w Radzie UE byli: poseł Wojciech Jasiński, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i senator Jan Wyrowiński, przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podkreślał potrzebę współpracy energetycznej pomiędzy krajami-członkami UE, zarówno na poziomie instytucji, jak i tworzenia odpowiednich regulacji prawnych.

- Bardzo ważna jest stabilność regulacji, która daje podstawy do tak długoterminowych (energetycznych - red.) inwestycji. Żaden bank ani żaden inwestor nie zaangażują ogromnych pieniędzy po to, żeby okazało się, że z powodu innej interpretacji przepisów rachunek ekonomiczny został przekreślony - mówił Waldemar Pawlak.

W warunkach przedłużającego się kryzysu finansowego UE i zagrożeń dla trwałości strefy euro osiągnięcie politycznego konsensusu w tej sprawie jest zadaniem niezwykle trudnym. Choć powstanie wspólnego, otwartego i wolnego europejskiego rynku energii nie jest kwestionowane, to wskazanie źródeł i mechanizmów jego finansowania nadal rodzi spory wewnątrz Unii.

- Dzisiaj na rynkach finansowych i papierów wartościowych jest dużo niepewności. W takich okolicznościach trudno o inwestycje w energetykę, gdzie horyzont inwestowania jest kilkunasto -, a nawet kilkudziesięcioletni. Bardzo ważne jest budowanie mocnej oprawy instytucjonalnej, gdyż środki na ten cel muszą pochodzić w dużej mierze z projektów i programów europejskich, gwarantowanych przez instytucje publiczne - powiedział Waldemar Pawlak.

W spotkaniu uczestniczył unijny komisarz ds. energii Guenther Oettinger. Przedstawił cele i sposoby realizacji europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. w warunkach kryzysu finansowo-gospodarczego UE. Komisarz zwrócił uwagę, że ważna jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa energetycznego i dostępności energii, ale także jej cena, zwłaszcza w przypadku przemysłu.

- Jednym z głównych celów strategii Europa 2020 jest ograniczenie do roku 2020 emisji CO2 o 20-30 proc. w stosunku do poziomu z roku 1990, poprawa efektywności energetycznej o 20 proc. oraz wzrost udziału energetyki odnawialnej do 20 proc. Priorytetem w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na rok 2020 i w dalszej perspektywie jest wprowadzenie nowej, europejskiej polityki infrastruktury energetycznej, która ma ułatwiać budowanie jednolitej, inteligentnej sieci europejskiej - podkreślano podczas spotkania.

W wystąpieniach deputowanych wskazywano, że dla urzeczywistnienia wspólnej polityki energetycznej UE (podobnie jak w przypadku wspólnej polityki rolnej), konieczne jest zapewnienie jej znaczącego finansowania z budżetu Unii. Nie wiadomo, czy będzie on w stanie w latach 2014-2020 odpowiedzieć na potrzeby unijnego rynku energetycznego i na globalne wyzwania związane z konkurencją Unii z największymi gospodarkami świata. Dlatego niezbędne są nowe rozwiązania finansowe i odpowiedź na pytanie, czy finansowanie wielkich europejskich projektów w zakresie infrastruktury energetycznej będzie się odbywać przez emisję europejskich obligacji (union/euro bonds), które byłyby uzupełnieniem pożyczek udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny czy może korporacyjnych obligacji projektowych (projects bonds), dających nadzieje na zwiększenie nakładów na inwestycje.

Podczas spotkania rozmawiano także o roli i możliwościach Europejskiego Banku Inwestycyjnego we współfinansowaniu celów europejskiej polityki energetycznej w kontekście nadal występujących poważnych różnic w polityce energetycznej krajów członkowskich UE.