Rachunek płacony przez odbiorcę gazu składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia.

  • Rachunek płacony przez odbiorców energii elektrycznej lub gazu składa się z dwóch części: płatności za pobraną energię (opłata płacona sprzedawcy prądu/gazu) oraz za usługę dostarczenia energii elektrycznej/gazu za pomocą infrastruktury do punktu jej poboru (opłata dla dystrybutora).
  • Taryfy za energię i gaz zostały zatwierdzone do końca 2021 roku. Prezes URE publikuje taryfy w Biuletynach Branżowych URE.
  • Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych zdominowana jest przez podmioty z grupy kapitałowej PGNiG. Udział tych podmiotów w sprzedaży wynosił ok. 83 proc. w 2019 r. Pozostałe ok. 17 proc. sprzedaży gazu realizowane było przez alternatywne spółki obrotu sprzedające gaz odbiorcom końcowym.
  • 95 proc. odbiorców PGNiG OD używa gazu wysokometanowego E. Pozostałe 5 proc. odbiorców korzysta z gazów zaazotowanych Lw i Ls

Prezes URE zatwierdza taryfę na sprzedaż gazu tylko do odbiorców w gospodarstwach domowych. Natomiast dystrybucja gazu, podobnie jak energii elektrycznej – jako obszar monopolu naturalnego – jest taryfowana dla wszystkich grup odbiorców.

Największa część odbiorów gazu ziemnego obsługiwana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) oraz PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD).

Kompleksowo rachunki za użycie gazu w gospodarstwach domowych ulegną lekkiemu obniżeniu. Źródło: URE
Kompleksowo rachunki za użycie gazu w gospodarstwach domowych ulegną lekkiemu obniżeniu. Źródło: URE

 

Zatem do kalkulacji całkowitych skutków zmiany rachunku za gaz w 2021 roku dla obiorców obsługiwanych przez te spółki konieczne jest uwzględnienie podwyżki taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) – największego w skali kraju operatora świadczącego usługi polegające na dystrybucji paliw gazowych – oraz obniżki cen gazu w taryfie sprzedawcy – PGNiG OD.

Na skutek zmian w cennikach tych dwu przedsiębiorstw gazowych kompleksowe płatności (tj. łączny rachunek za gaz oraz jego dostawę) odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 roku po wprowadzeniu w życie tych taryf spadną od ok. 0,5 do ok. 1,7 proc. 

Nominalnie oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z gazu głównie do przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”, grupa taryfowa W-1.1), zapłacą średnio o ok. 10 groszy mniej miesięcznie. Odpowiednio mniej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą ponad 4 zł mniej miesięcznie.

 Procentowe i nominalne zmiany rachunku za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupach od W-1.1 do W-3.6 według stawek zatwierdzonych na 2021 rok w taryfach Polskiej Spółki Gazownictwa oraz PGNiG OD. Źródło: URE
Procentowe i nominalne zmiany rachunku za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupach od W-1.1 do W-3.6 według stawek zatwierdzonych na 2021 rok w taryfach Polskiej Spółki Gazownictwa oraz PGNiG OD. Źródło: URE

Tabela 3. Procentowe i nominalne zmiany rachunku za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupach od W-1.1 do W-3.6 według stawek zatwierdzonych na 2021 rok w taryfach Polskiej Spółki Gazownictwa oraz PGNiG OD. Źródło: URE

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej!