Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz rozwój nowoczesnego ciepłownictwa w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz środków europejskich, rozwój energetyki rozproszonej oraz wsparcie produkcji rolnej przeznaczonej na rynek energetyczny – to główne kierunki działań rządowych, o których dyskutowano podczas tegorocznej edycji konferencji pt. „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich" organizowanej przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w dn. 11-12 października 2018r.

Zdaniem Phila Hogana, komisarza ds. rolnictwa UE, rolnictwo musi być postrzegane jako źródło surowców nie tylko żywnościowych, ale także tych wykorzystywanych do produkcji energii, które pozwolą rolnikom zdywersyfikować swoje dochody. Komisarz wspomniał również o długoterminowej prognozie obniżenia emisji (nowa strategia dotycząca biogospodarki dla zrównoważonej Europy), którą przedstawiła Komisja Europejska.

– Chodzi o to, aby rolnicy produkujący uprawy na rzecz rynku energetycznego mogli odnieść sukces i byli za to wynagradzani. Być może pojawią się jakieś błędy czy jakieś porażki, ale powiedziałbym, że strategia biogospodarki nakreśli realne polityki na okres po roku 2020 – powiedział Phil Hogan. -Nie możemy tracić czasu, jeżeli chodzi o to, co jest ważne dla dobra publicznego i dążyć do zmiany istniejącego miksu energetycznego. Chcemy, aby rolnicy byli częścią tego rozwiązania, ale musimy dać im pewne początkowe gwarancje w odniesieniu do rynku i ceny.

Walka z ubóstwem energetycznym
Jak podkreślił Jerzy Buzek, przewodniczący komisji ds. przemysłu, badań naukowych i energii Parlamentu Europejskiego, walka o czyste powietrze w Polsce powinna opierać się na czterech kluczowych elementach: ciepłownictwie, rozwoju energetyki rozproszonej, działaniach na rzecz poprawy sprawności energetycznej kraju, a także walce z tzw. „ubóstwem energetycznym”.
– Wykorzystanie paliw kopalnych do ogrzewania to jest trudność i mankament w naszej części Europy. Problem związany z ogrzewaniem dotyczy w takim samym stopniu środowisk wiejskich, jak i środowisk miejskich – zauważył Jerzy Buzek. -A pod względem tzw. ubóstwa energetycznego, które zostało wyróżnione jako jeden z najważniejszych czynników zanieczyszczenia smogiem to na polskiej wsi jest to 70 proc., a tylko 30 proc. w miastach. Zagrożenie w naszej części Europy jest więc de facto największe na wsi.

Rządowa odpowiedź na walkę ze smogiem
Jak zaznaczył Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk, odpowiedzią na walkę ze smogiem na terenach wiejskich, który w przeciwieństwie do centrów dużych miast, gdzie problemem są spaliny samochodowe, wynika z tzw. niskiej emisji, jest wdrażany program „Czyste Powietrze”.
– Program przewiduje dotacje dla kompleksowego podejścia przy domach jednorodzinnych, a więc nie tylko propozycje wymiany źródła ogrzewania, wymiany pieca, ale również połączenie tego z termomodernizacją. W efekcie mamy dużo mniejsze zapotrzebowanie na energię. Przy takim kompleksowym podejściu, czyli dokonaniu termomodernizacji, ociepleniu ścian, wymianie okien, itd. oraz wymianie pieca, koszty ogrzewania powinny być mniejsze. Pomimo, że źródło jest droższe, niż przed przedsięwzięciem – powiedział Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska.

Według Ministra Program „Czyste Powietrze” przyczyni się nie tylko do zwalczania ubóstwa energetycznego, poprawy klimatu przez zmniejszenie emisji CO2, ale także mniejszego zużycia energii elektrycznej – w przypadku domów jednorodzinnych budowanych w latach 60. i 70. oszczędności przy kompleksowej termomodernizacji mogą sięgać nawet 70 proc.

Wieś źródłem energii
Jak dodał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, kwestia ubóstwa energetycznego wsi to nie tylko problem budynków, które wymagają termomodernizacji, ale także kwestia zaopatrzenia obszarów wiejskich w odpowiednią ilość i jakość energii elektrycznej. Tym samym minister wskazał, że wszystkie surowce powstające w wyniku działalności rolniczej w Polsce, nie powinny być eksportowane, a przetwarzane w kraju, tak aby maksymalnie je wykorzystać. Rozwiązaniem jest właśnie energetyka rozproszona.

– Wieś może być wielkim źródłem nie tylko żywności, ale również energii. To jest również bardzo ważne działanie wizerunkowe i godnościowe dla rolników. Powinni się poczuć wspierani, jako współodpowiedzialni nie tylko za produkcję żywności, bezpieczeństwo żywnościowe i suwerenność, która bezpieczeństwo żywnościowe w znacznej mierze gwarantuje, ale również za zaopatrzenie w energię – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Mister podkreślił również, że bez energii, na obszarach wiejskich nie może być rozmowy o rozwoju przedsiębiorczości – powstawaniu małych i średnich firm, przetwórstwa czy innych form działalności, związanych nie tylko z rolnictwem. Energetyka rozproszona ważnym elementem w miksie energetycznym, ale dopiero w perspektywie kolejnych lat.

Jak powiedział wiceminister energii, Tadeusz Skobel, w perspektywie kolejnych lat energetyka rozproszona i klastry energii będą stawać się elementem dominującym, jeżeli chodzi o zabezpieczenie energii elektrycznej na obszarach wiejskich. Służą temu min. zmiany dotyczące klastrów energii w ustawie o OZE oraz nowelizacja ustawy energetycznej. Nie możemy jednak zapominać, że Polska potrzebuje stabilnej podstawy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, która będzie kompensowała energię pozyskiwaną z innych źródeł.
– Idealnym rozwiązaniem dla wszystkich byłoby, aby obszary wiejskie w dużej części mogły wytwarzać energie elektryczną na potrzeby własne, a tylko rezerwowym składnikiem systemu energetycznego Polski, byłaby rezerwa na wypadek, gdyby te elementy nie mogły funkcjonować właściwie – powiedział Tadeusz Skobel.