Powszechnie funkcjonuje przekonanie, że wyprodukowaną nadwyżkę energii z fotowoltaiki można sprzedawać. Jednak według ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii prosument — czyli osoba fizyczna, która jednocześnie jest producentem (wytwarza energię) i konsumentem (wykorzystuje ją do własnych potrzeb), nie może czerpać korzyści materialnych pochodzących ze sprzedaży nadmiaru energii z fotowoltaiki. Co zatem dzieje się z nadwyżką wyprodukowanej energii?

System opustów jako sposób na magazynowanie energii

Nadwyżki wyprodukowanej energii prosument może oddać do operatora, a następnie pobrać energię z sieci z upustem, kiedy ma większe zapotrzebowanie na prąd.

Jednak żeby tak się stało musi zainwestować w instalację on-grid, która nawiązuje połączenie z zewnętrzną siecią energetyczną i ma możliwość magazynowania nadmiaru wyprodukowanej energii.

Właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznej mogą po oddaniu np. 100% energii do sieci, odebrać  później tylko 70-80% energii oddanej uprzednio do sieci.

Oznacza to że w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej tracimy 20-30% oddanej energii dla operatora do sieci. Taka jest obecnie cena magazynowania energii w sieci elektroenergetycznej.

Czy można ominąć system opustów i odbierać 100% energii elektrycznej którą oddało się do sieci?

Czy bilansowanie 1:1 naprawdę jest bezpłatne w ramach usługi?

Columbus Energy już w lutym br. wprowadził usługę "Prąd jak powietrze". Osoby korzystające z te usługi mogą odbierać 100% wcześniej zmagazynowanej energii zamiast 80 lub 70%, jednak na ograniczonych warunkach.

W pierwszym etapie, odbiór 100% energii w ramach usługi "Prąd jak powietrze" może odbyć się tylko w okienkach czasowych 2 taryfy energetycznej G12. Co to oznacza? W praktyce użytkownicy tej usługi będą mogli odbierać w 100% energię z fotowoltaiki godzinach 13:00-15:00 oraz 22:00-6:00. Skąd takie ograniczenie?

Otóż jak podkreślał Prezes Columbus Energy koszty dystrybucji 1 MV wynoszą ok. 50 zł. Ten koszt musi ponieść Columbus Energy. Dlatego też, żeby pokryć ten koszt dystrybucji 1 MV firma musi pokryć ten minimalny koszt dystrybucji energii, odsprzedając wcześniej zmagazynowane nadwyżki prądu m.in. użytkowników korzystających z usługi "Prąd jak powietrze".

Jak zauważył  Prezes Columbus Energy, na początku bardzo trudno będzie oszacować, w jakich godzinach użytkownicy usługi "Prąd jak powietrze" będą zużywać prąd pochodzący z nadwyżek energetycznych oraz jak dużo ich będzie.

Dlatego też, aby łatwiej oszacować koszty oraz ilość energii elektrycznej zgromadzonej przez użytkowników Prąd jak Powietrze, firma będzie analizować profile zużywania energii elektrycznej.

Czyli de facto będziemy musieli udostępnić informacje Columbus Energy w jakich godzinach oraz ile prądu zużywamy najwięcej a kiedy najmniej go potrzebujemy.

Na podstawie anonimowo zebranych informacji Columbus Energy będzie tak obracał (sprzedawał prąd) zgromadzoną energią z fotowoltaiki, aby pokryć koszt bilansowania 1:1. 

W kolejnym etapie, Columbus Energy zrezygnuje z bilansowania energii 1:1 w  taryfie G12 i zdejmie całkowicie ograniczenia czasowe, gdyż duża ilość skumulowanej energii słonecznej odpowiednio zarządzana i sprzedawana ma zapewnić nawet zysk firmie. Na co przeznaczy ten zysk?

Firma chce sprzedawać ten prąd do ładowarek do samochodów elektrycznych. Wtedy właśnie wprowadzi drugi etap bilansowania 1:1 w ramach usługi "Prąd jak powietrze"

Kto może skorzystać z bilansowania 1:1?

Usługa “Prąd jak powietrze” przygotowana jest z myślą o osobach, które zdecydują się na instalację fotowoltaiczną od Columbus oraz dla tych klientów Columbus, którzy już dziś korzystają z domowej fotowoltaiki i Columbus Care. Jeśli jesteś konsumentem czyli masz licznik w taryfie G, instalację do 50 kW i usługę Columbus Care możesz korzystać z usługi "Prąd jak powietrze". Z usługi mogą skorzystać też właściciele instalacji fotowoltaicznych, ale tylko tych które powstały do 2020 r.

Ile kosztuje przejście na bilansowanie 1:1?

Przystąpienie do usługi “Prąd jak powietrze” jest bezpłatne. Jedyne koszty jakie możesz ponieść to te związane z zerwaniem poprzedniej umowy kompleksowej przed końcem okresu jej trwania, jeżeli nie jesteś klientem Columbus Energy, a chcesz skorzystać z bilansowania 1:1.

W przyszłości Columbus Energy chce uwolnić potencjał energii elektrycznej

Colubmus Energy dąży do tego, aby każdy jej klient mógł w pełni korzystać ze zgromadzonej energii z fotowoltaiki poprzez tokenizację i przekazywanie energii. Jak ma to działać?

Tokenizacja wyprodukowanej energii za pomocą technologii blockchain, umożliwi przekazywanie i odbieranie jej w dowolnym miejscu przez użytkownika instalacji fotowotolaicznej. Dzięki tokenizacji będziesz mógł np. przekazać nadwyżki wyprodukowanej energii każdemu użytkownikowi sieci Columbus, będziesz mógł także doładować swój samochód elektryczny w ładowarkach sieci Nexity.