PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Kiedy musisz wymienić stary piec na nowy ekokocioł?

Kiedy musisz wymienić stary piec na nowy ekokocioł?
Uchwały Antysmogowe wprowadzają także wymagania co do doboru odpowiedniego paliwa stałego, którym palimy w kotłach, fot. Energo

W wielu domach znajdują się przestarzałe kotły, w których spalane są złej jakości paliwa, a nawet i odpady. Wielez nich nie spełnia norm dotyczących emisji pyłu i innych niebezpiecznych substancji. Dlatego też gminy wprowadziły uchwały antysmogowe, które zobowiązują mieszkańców do wymiany starych pieców i kotłów.Wprowadzona norma PN-EN-303-5 oraz dodatkowo uchwalone Dyrektywy Unijne zmieniły całkowicie rynek instalacji i urządzeń grzewczych, dzieląc kotły na poszczególne klasy (od 3 do 5).

Dodatkowe restrykcje i wymagania wprowadzono też w postaci obowiązującego certyfikatu Ekoprojektu (ecodesign), którym muszą się legitymować urządzenia grzewcze na paliwo stałe wprowadzone do obrotu na terenie UE, (czyli także Polski) po 1 stycznia 2020 r.

Co ważniejsze, powyższe przepisy nie tylko nałożyły dodatkowe obowiązki i wymagania na producentów kotłów na paliwa stałe, ale też i na obywateli, którzy muszą wymieniać przestarzałe i nieekologicznie urządzenia na kotły z certyfikatem Ekoprojektu.

Co zmieniło się w rozporządzeniu dla kotłów na paliwo stałe?

Niestety rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe było dość nieprecyzyjne i pozwalało na obejście niektórych wymogów, co zresztą zostało wykorzystane przez wielu przedsiębiorców.

Dlatego też 11 marca 2019 r. doszło do nowelizacji powyższego rozporządzenia, które miało ograniczyć możliwość obchodzenia restrykcyjnych przepisów dotyczących spełnienia parametrów emisyjności.

W znowelizowanym Rozporządzeniu do dotychczasowych wymagań emisyjnych dodatkowo wprowadzono także wymagany próg sprawności kotła.

Ponadto w przypadku kotłów z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zabroniono stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem. Z kolei kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym wprowadzono wymóg eksploatowania ze zbiornikiem akumulacyjnym.

Co zmieniło nowelizacja Rozporządzenia z 11 marca 2019 r.? W Polsce można zakupić kotły na paliwa stałe, w tym kotły na biomasę niedrzewną oraz kotły do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie efektywności energetyczno-emisyjnej podanej zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.

Norma PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”  dodatkowo określa wymagania dla kotłów na paliwa stałe, w tym kotłów komorowych z ręcznym załadunkiem, jak i kotłom z automatycznym podawaniem paliwa o mocy do 500 kW.

O wysokości klasy kotła świadczy wielkość wartości emisji oraz ja jest on sprawny. Ponadto producent kotłów na paliwa stałe musiał wprowadzić produkty, które miały ograniczoną do wymaganej  przez powyższą normę emisję szacowanych parametrów: tlenku węgla (CO), gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC) oraz pyłu (PM).

W największym uproszczeniu, im wyższa klasa kotła, tym jego większe zaawansowanie technologiczne i niższa emisja szkodliwych dla środowiska pyłów.

Piąta, najwyższa klasa gwarantuje efektywne działanie pieca, długie utrzymywanie ciepła i oszczędności wynikające z mniejszego zużycia paliwa.
Klasowość kotłów definiuje norma PN-EN 303-5:2012, która wyróżnia:

 • Klasa 3 – najniższa klasa, kocioł charakteryzuje się wysoką emisyjnością, a przez to znacznym negatywnym wpływem na środowisko;
 • Klasa 4 – klasa kotła ze średniowysoką emisyjnością;
 • Klasa 5 – najwyższa klasa, z niską emisyjnością i ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko.

Jednak przepisy uległy zmianie po 1 stycznia 2020 r. i kotły 5 klasy przestały być już najbardziej ekologicznymi urządzeniami grzewczymi w swojej kategorii. 

A co zmieniła "Ecodesign dyrektywa" w kotłach na paliwo stałe?

To właśnie od 1 stycznia 2020 r. w zaczęła obowiązywać dyrektywa dopuszczająca do  sprzedaży tylko i wyłącznie kotły na paliwo stałe z certyfikatem „ekoprojekt”. Wprowadziła ona jeszcze większe restrykcyjne wymagania co do ograniczeń emisyjności tlenków azotu, czego nie uświadczymy w normie PN-EN 303-5:2012 dla kotłów klasy 5..

W dyrektywie Ecodesign znajdziemy dodatkowo wartość graniczną dla emisji tlenków azotu (NOX) wynoszącą 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne

Ponadto dyrektywa ta wprowadza sezonową efektywność energetyczną, która nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o mocy 20 kW lub mniejszej oraz 77% dla kotłów o mocy znamionowej przekraczającej 20 kW. sprawności. 

Kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu otrzymują certyfikat ekoprojektu i są dopuszczone do handlu na terenie UE (czyli też i polski). Wszystkie produkowane urządzenia grzewcze na paliwa stałe, które nie spełniają poniższych norm określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe nie są dopuszczone do obrotu po 1 stycznia 2020 r.

Wymagania dla kotłów na paliwa stałe klasy 5 według normy PN EN 303 5:2012 Graniczne wartości emisji (mg/m3)

Cząstki stałe Organiczne związki gazowe Tlenek węgla Tlenek azotu
Automatyczny sposób podawania paliwa 40 20 500 NIE DOTYCZY
Ręczny sposób podawania paliwa 60 30 700

Wymagania ekoprojektu określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałeGraniczne wartości emisji (mg/m3)

Cząstki stałe Organiczne związki gazowe Tlenek węgla Tlenek azotu
Automatyczny sposób podawania paliwa 40 20 500 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne
Ręczny sposób podawania paliwa 60 30 700

Bardzo jest możliwe, że ustawodawca dopuści wzorem małopolski kotły 5 klasy do końca ich żywotności bez konieczności wymiany na urządzenia z certyfikatem Ekoprojekt. Mimo to najbezpieczniejszym wyborem przy zakupie najnowszego kotła będzie wybór tego ekologicznego z certyfikatem Ekoprojekt.

Jak sprawdzić jakiej klasy piec posiadasz?

Jeśli kocioł posiada określoną klasę, informację o tym znajdziemy w instrukcji obsługi producenta oraz na tabliczce znamionowej przytwierdzonej do urządzenia. Jeśli posiadamy kocioł starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma przypisanej klasy.

Warto pamiętać, że „certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego” nie oznacza przyporządkowania kotła do żadnej z klas i w takiej sytuacji również mamy do czynienia z urządzeniem pozaklasowym, które w przyszłości będzie trzeba wymienić.

Ponadto zakupywany kocioł na paliwo stałe powinien posiadać certyfikat Ekoprojektu. Bardzo jest możliwe, że ustawodawca dopuści wzorem małopolski kotły 5 klasy do końca ich żywotności bez konieczności wymiany na urządzenia z certyfikatem Ekoprojekt.

Mimo to najbezpieczniejszym wyborem przy zakupie najnowszego kotła będzie wybór tego ekologicznego z certyfikatem Ekoprojekt.

Kiedy trzeba wymienić mój stary piec na nowy eko kocioł klasy?

To uchwały antysmogowe dla poszczególnych miast i regionów odmiennie definiują, kiedy właściciele kotłów poniżej piątej klasy powinni je wymienić na nowe.

Oznacza to, że w jednym województwa lub mieście może być uchwałą zakazane używanie urządzeń na paliwo stałe o określonych parametrach technicznych, zaś w innych województwach mogą one być swobodnie dopuszczone do użytku.

Przykładowo przyjęta uchwała antysmogowa dla Krakowa, według której od 1 września 2019 roku wprowadzono całkowity zakaz stosowania paliw stałych w tym mieście. 

Z kolei została także przyjęta osobna uchwała antysmogowa dla Sopotu, według której zakaz używania paliw stałych zacznie obowiązywać już od 01 stycznia 2024 roku. Wówczas wszystkie piece i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu.

Warto też zwrócić uwagę że w woj. wielkopolskim osobno zostały przyjęte różne uchwały antysmogowe dla Poznania i Kalisza.

Ciekawym wyjątkiem jest uchwała z dnia 26 września 2017 roku w woj. opolskim wprowadza brak ograniczeń co do stosowania starszej klasy kotłów na paliwo stałe

Uchwała antysmogowa np. dla województwa podlaskiego jeszcze nie została jeszcze opracowana.

Jednak dla większości regionów Polski, na wymianę zaplanowano około 5-7 lat. Oznacza to, że w większości województw od 2028 r. będziemy mogli używać kotłów klasy 5 lub z certyfikatem ekoprojektu. Innymi słowy będziemy musieli starsze urządzenia na paliwo stałe wymienić na te nowszej generacji.

Przyjęte uchwały antysmogowe dla Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, wprowadzają  w tych miastach zakaz eksploatacji kotłów, pieców i kominków poniżej 5 klasy lub niespełniających wymogów ekoprojektu  od 1 stycznia 2023 roku.

Uchwały antysmogowe zazwyczaj nakładają na mieszkańców danego regionu określone przez samorząd obowiązki dotyczące użytkowanych źródeł ciepła i montażu instalacji grzewczych w nowych budynkach. Mogą one też wprowadzać całkowite zakazy użytkowania najbardziej emisyjnych typów pieców i kotłów na paliwo stałe. Uchwały antysmogowe mogą wprowadzać także selektywny nakaz wykorzystania poszczególnych paliw, a zabronić korzystać z  takich jak węgiel czy drewno itd.

W jakich województwach wprowadzono uchwały antysmogowe zabraniające użycie kopciuchów i spalania paliw stałych? Źródło Polski Alarm Smogowy
W jakich województwach wprowadzono uchwały antysmogowe zabraniające użycie kopciuchów i spalania paliw stałych? Źródło Polski Alarm Smogowy

Zgodnie z informacjami opracowanymi przez Polski Alarm Smogowy, do stycznia 2021 roku uchwały antysmogowe uchwaliło 14 województw: śląskie, małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie oraz lubelskie.

Uchwał antysmogowych nie wprowadziły jeszcze: województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Sprawdź, kiedy musisz wymienić stary piec na nowy eko kocioł

Województwo Uchwała antysmogowa Termin wymiany kotłów na paliwo stałe

Termin wymiany miejscowych ogrzewaczy - pieców i kominków

małopolskie Uchwała z dnia 23.01.2017 r.  - Od 1 lipca 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi;
- Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
- Od 1 stycznia 2027 r. można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).

Od 1 lipca 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;

Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% (do tej pory wszystkie inne należy wymienić lub doposażyć w odpylanie do poziomu ekoprojektu).

śląskie  Uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 roku  – Od 1 września 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania min. 5 klasy;
– Od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej);
– Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze);
– Od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).
 – Od 1 września 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% (do tej pory wszystkie inne należy wymienić lub doposażyć w odpylanie do poziomu ekoprojektu).
dolnośląskie  Uchwała z dnia 30 listopada 2017 roku - Od 1 lipca 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania min. 5 klasy;
– Od 1 lipca 2024 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
– Od 1 lipca 2028 można eksploatować tylko kotły min. 5 klasy.

-  Od 1 lipca 2018 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
- Zostały przyjęte również osobne uchwały dla gminy Wrocław oraz dla uzdrowisk. Wrocławska wprowadza m.in. zakaz używania paliw najgorszej jakości od 1 lipca 2018 roku, a kotły na paliwa stałe mają zostać zlikwidowane do roku 2028.

Uchwała dla uzdrowisk określa, w których miejscowościach mają zostać zlikwidowane piece na paliwa stałe i w jakim terminie[.

mazowieckie Uchwała z dnia 24 października 2017 roku - Od11 listopada 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały mogą być użytkowane do końca żywotności) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).
- Od 11 listopada 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).
łódzkie  Uchwała z dnia 24 października 2017 roku  – Od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy);
– Od 1 stycznia 2020 w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu.
 – Od 1 stycznia 2022 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2025 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie);
– Od 1 stycznia 2022 w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).
 wielkopolskie  Uchwała z dnia 18 grudnia 2017 roku -  Od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi;
– Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy
 Od 1 maja 2018 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).
 opolskie  Uchwała z dnia 26 września 2017 roku  Brak ograniczeń odnośnie urządzeń  Brak ograniczeń odnośnie urządzeń
 podkarpackie  Uchwała z dnia 23 kwietnia 2018 roku  – Od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a do 31 grudnia 2019 min. 5 klasy;
– Od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej);
– Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze);
– Od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).
 – Od 1 stycznia 2020 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).
 lubuskie  Uchwała z dnia 18 czerwca 2018 roku - Od 1 stycznia 2027 wszystkie kotły muszą spełniać wymagania 5 klasy - od 1 stycznia 2027 r. wszystkie piece i kominki muszą spełniać wymagania ekorpojektu w w woj. lubuskie
 zachodniopomorskie  Uchwała z dnia 26 września 2018 roku - Do 1 stycznia 2024 wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe, tzw. kopciuchy);
– Do 1 stycznia 2028 wymienić należy kotły poniżej klasy 5.
-  Docelowo dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe, itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 roku
 kujawsko-pomorskie  Uchwała z dnia 24 czerwca 2019 roku  – Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).
 Od 1 stycznia 2024 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 świętokrzyskie  Uchwała z dnia 29 czerwca 2020 roku  – Od 1 lipca 2023 zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3 ani wyższej);
– Od 1 lipca 2024 zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4;
– Od 1 lipca 2026 zakaz stosowania kotłów klasy 5;
– Od 1 lipca 2026 zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej. W przypadku urządzeń nowszych, tj. spełniających odpowiednie unijne normy ekoprojektu, zakaz ten wejdzie w życie dopiero w momencie końca ich żywotności.
 
 pomorskie  Uchwała z dnia 28 września 2020 roku -  Od 1 września 2024 zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3 ani wyższej);
– Od 1 września 2026 zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4;
– Od 1 lipca 2035 zakaz stosowania kotłów klasy 5;
 
 lubelskie  Uchwała z dnia 19 lutego 2021  Od 1 stycznia 2024 kotły bezklasowe i instalacje klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;
– Od 1 stycznia 2027 instalacje klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
– Od 1 stycznia 2030 instalacje klasy 5 wg ww. normy.
 Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej (po 1 maja 2021 roku).
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (37)

 • Aktywi$ta 2022-01-18 19:44:20
  Też jestem aktywitą i robię propagandę ale ten artykuł zaskakuje , jest cudowny. Farmer żąda od farmerów żeby poddali się propagandzie i poszli na łaskę . Podaj Farmer ile mozna dostać za takie artykuły? ja ledwo wyciągam średnią krajową. Za coś takiego jak tutaj żądałbym podwyżki 100%. Która fundacja tyle płaci?
 • Rafał 2022-01-18 00:53:37
  Angela i unia zakazuje nam palić węglem a sami kopcą jak fiks
 • Janusz 2022-01-04 12:16:19
  Ekoterroryzm .
  • MandatZAbiedę. 2022-01-09 12:40:35
   Mandaty za biedę. Robaku groch po 1400-1600 równolegle alarmy smogowe oczekują egzekucji zapisów uchwał antysmogowych.
 • Justyna 2021-12-29 11:12:10
  Mieszkam w świętokrzyskim na wsi, nie ma tu możliwości podłączenia do np gazociągu. od lipca 2026 niby ma być zakaz palenia paliwem stałym według tej tabeli to się pytam czym mam opalać dom? Prądem i brać kredyty na opłatę rachunku?!
  • Emil 2021-12-29 12:57:56
   Takie strachy na lachy Przyjdą i powiedzą, proszę wymienić piec! Nie mam pieniędzy, dziękuje, do widzenia. Sam fakt, że w jednym województwie jest do 2027 a w innym do do 2023 nie dodaje powagi tym nakazom. Jak się komuś popsuje, to kupi taki piec jaki bedzie dostępny, czyli od 5 klasy wzwyż i tak się to będzie odbywać.
   • Mieeteek 2022-01-18 19:45:28
    Żadne strachy Zlicytują ci dom i wszystko co masz
 • MandatZAbiedę. 2021-12-16 12:14:16
  Tworzycie trochę alternatywną rzeczywistość swoją narracją. Poza tym ktoś już gdzieś wydumał w tych prasowych artykułach antysmogowych, że kocioł wyrzuca 40-60 TON pyłu. Ja mam 5 ton OPAŁU i jakieś 350-600 kg popiołu. dot. 303-5:2012 Klasa 3 – najniższa klasa, kocioł charakteryzuje się wysoką emisyjnością, a przez to znacznym negatywnym wpływem na środowisko; Kocioł jednej z firm kotlarskich z Żor z badaniem emisyjnym wg 303-5:2002 - świadectwa ICHPW 0025 , 105, 105a, 105b na znak bezpieczeństwa ma 3 klasę (co zrozumiałe wg PN EN 303-5:2002) ORAZ SKUPCIE SIĘ - DOKŁADNIE TEN SAM palnik(części pasują) jaki mają konstrukcje obecnie sprzedawane mające 5 klasę wg PN EN 303-5:2012, kosztujące grubo ponad 10k pln. Jeżeli jakiś urzędnik myśli, że wymienię i wstawię kolejne pudełko na węgiel z tym samym palnikiem przebadane wg normy z 2012roku, to się myli.Mam na świadectwie pyłu 30mg/m3, gdzie norma była do 150.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.230.9.187
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.