Wprowadzona norma PN-EN-303-5 oraz dodatkowo uchwalone Dyrektywy Unijne zmieniły całkowicie rynek instalacji i urządzeń grzewczych, dzieląc kotły na poszczególne klasy (od 3 do 5).

Dodatkowe restrykcje i wymagania wprowadzono też w postaci obowiązującego certyfikatu Ekoprojektu (ecodesign), którym muszą się legitymować urządzenia grzewcze na paliwo stałe wprowadzone do obrotu na terenie UE, (czyli także Polski) po 1 stycznia 2020 r.

Co ważniejsze, powyższe przepisy nie tylko nałożyły dodatkowe obowiązki i wymagania na producentów kotłów na paliwa stałe, ale też i na obywateli, którzy muszą wymieniać przestarzałe i nieekologicznie urządzenia na kotły z certyfikatem Ekoprojektu.

Co zmieniło się w rozporządzeniu dla kotłów na paliwo stałe?

Niestety rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe było dość nieprecyzyjne i pozwalało na obejście niektórych wymogów, co zresztą zostało wykorzystane przez wielu przedsiębiorców.

Dlatego też 11 marca 2019 r. doszło do nowelizacji powyższego rozporządzenia, które miało ograniczyć możliwość obchodzenia restrykcyjnych przepisów dotyczących spełnienia parametrów emisyjności.

W znowelizowanym Rozporządzeniu do dotychczasowych wymagań emisyjnych dodatkowo wprowadzono także wymagany próg sprawności kotła.

Ponadto w przypadku kotłów z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zabroniono stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem. Z kolei kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym wprowadzono wymóg eksploatowania ze zbiornikiem akumulacyjnym.

Co zmieniło nowelizacja Rozporządzenia z 11 marca 2019 r.? W Polsce można zakupić kotły na paliwa stałe, w tym kotły na biomasę niedrzewną oraz kotły do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie efektywności energetyczno-emisyjnej podanej zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.

Norma PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”  dodatkowo określa wymagania dla kotłów na paliwa stałe, w tym kotłów komorowych z ręcznym załadunkiem, jak i kotłom z automatycznym podawaniem paliwa o mocy do 500 kW.

O wysokości klasy kotła świadczy wielkość wartości emisji oraz ja jest on sprawny. Ponadto producent kotłów na paliwa stałe musiał wprowadzić produkty, które miały ograniczoną do wymaganej  przez powyższą normę emisję szacowanych parametrów: tlenku węgla (CO), gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC) oraz pyłu (PM).

W największym uproszczeniu, im wyższa klasa kotła, tym jego większe zaawansowanie technologiczne i niższa emisja szkodliwych dla środowiska pyłów.

Piąta, najwyższa klasa gwarantuje efektywne działanie pieca, długie utrzymywanie ciepła i oszczędności wynikające z mniejszego zużycia paliwa.
Klasowość kotłów definiuje norma PN-EN 303-5:2012, która wyróżnia:

  • Klasa 3 – najniższa klasa, kocioł charakteryzuje się wysoką emisyjnością, a przez to znacznym negatywnym wpływem na środowisko;
  • Klasa 4 – klasa kotła ze średniowysoką emisyjnością;
  • Klasa 5 – najwyższa klasa, z niską emisyjnością i ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko.

Jednak przepisy uległy zmianie po 1 stycznia 2020 r. i kotły 5 klasy przestały być już najbardziej ekologicznymi urządzeniami grzewczymi w swojej kategorii. 

A co zmieniła "Ecodesign dyrektywa" w kotłach na paliwo stałe?

To właśnie od 1 stycznia 2020 r. w zaczęła obowiązywać dyrektywa dopuszczająca do  sprzedaży tylko i wyłącznie kotły na paliwo stałe z certyfikatem „ekoprojekt”. Wprowadziła ona jeszcze większe restrykcyjne wymagania co do ograniczeń emisyjności tlenków azotu, czego nie uświadczymy w normie PN-EN 303-5:2012 dla kotłów klasy 5..

W dyrektywie Ecodesign znajdziemy dodatkowo wartość graniczną dla emisji tlenków azotu (NOX) wynoszącą 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne

Ponadto dyrektywa ta wprowadza sezonową efektywność energetyczną, która nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o mocy 20 kW lub mniejszej oraz 77% dla kotłów o mocy znamionowej przekraczającej 20 kW. sprawności. 

Kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu otrzymują certyfikat ekoprojektu i są dopuszczone do handlu na terenie UE (czyli też i polski). Wszystkie produkowane urządzenia grzewcze na paliwa stałe, które nie spełniają poniższych norm określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe nie są dopuszczone do obrotu po 1 stycznia 2020 r.

Wymagania dla kotłów na paliwa stałe klasy 5 według normy PN EN 303 5:2012 Graniczne wartości emisji (mg/m3)

Cząstki stałe Organiczne związki gazowe Tlenek węgla Tlenek azotu
Automatyczny sposób podawania paliwa 40 20 500 NIE DOTYCZY
Ręczny sposób podawania paliwa 60 30 700

Wymagania ekoprojektu określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałeGraniczne wartości emisji (mg/m3)

Cząstki stałe Organiczne związki gazowe Tlenek węgla Tlenek azotu
Automatyczny sposób podawania paliwa 40 20 500 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne
Ręczny sposób podawania paliwa 60 30 700

Bardzo jest możliwe, że ustawodawca dopuści wzorem małopolski kotły 5 klasy do końca ich żywotności bez konieczności wymiany na urządzenia z certyfikatem Ekoprojekt. Mimo to najbezpieczniejszym wyborem przy zakupie najnowszego kotła będzie wybór tego ekologicznego z certyfikatem Ekoprojekt.

Jak sprawdzić jakiej klasy piec posiadasz?

Jeśli kocioł posiada określoną klasę, informację o tym znajdziemy w instrukcji obsługi producenta oraz na tabliczce znamionowej przytwierdzonej do urządzenia. Jeśli posiadamy kocioł starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma przypisanej klasy.

Warto pamiętać, że „certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego” nie oznacza przyporządkowania kotła do żadnej z klas i w takiej sytuacji również mamy do czynienia z urządzeniem pozaklasowym, które w przyszłości będzie trzeba wymienić.

Ponadto zakupywany kocioł na paliwo stałe powinien posiadać certyfikat Ekoprojektu. Bardzo jest możliwe, że ustawodawca dopuści wzorem małopolski kotły 5 klasy do końca ich żywotności bez konieczności wymiany na urządzenia z certyfikatem Ekoprojekt.

Mimo to najbezpieczniejszym wyborem przy zakupie najnowszego kotła będzie wybór tego ekologicznego z certyfikatem Ekoprojekt.

Kiedy trzeba wymienić mój stary piec na nowy eko kocioł klasy?

To uchwały antysmogowe dla poszczególnych miast i regionów odmiennie definiują, kiedy właściciele kotłów poniżej piątej klasy powinni je wymienić na nowe.

Oznacza to, że w jednym województwa lub mieście może być uchwałą zakazane używanie urządzeń na paliwo stałe o określonych parametrach technicznych, zaś w innych województwach mogą one być swobodnie dopuszczone do użytku.

Przykładowo przyjęta uchwała antysmogowa dla Krakowa, według której od 1 września 2019 roku wprowadzono całkowity zakaz stosowania paliw stałych w tym mieście. 

Z kolei została także przyjęta osobna uchwała antysmogowa dla Sopotu, według której zakaz używania paliw stałych zacznie obowiązywać już od 01 stycznia 2024 roku. Wówczas wszystkie piece i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu.

Warto też zwrócić uwagę że w woj. wielkopolskim osobno zostały przyjęte różne uchwały antysmogowe dla Poznania i Kalisza.

Ciekawym wyjątkiem jest uchwała z dnia 26 września 2017 roku w woj. opolskim wprowadza brak ograniczeń co do stosowania starszej klasy kotłów na paliwo stałe

Uchwała antysmogowa np. dla województwa podlaskiego jeszcze nie została jeszcze opracowana.

Jednak dla większości regionów Polski, na wymianę zaplanowano około 5-7 lat. Oznacza to, że w większości województw od 2028 r. będziemy mogli używać kotłów klasy 5 lub z certyfikatem ekoprojektu. Innymi słowy będziemy musieli starsze urządzenia na paliwo stałe wymienić na te nowszej generacji.

Przyjęte uchwały antysmogowe dla Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, wprowadzają  w tych miastach zakaz eksploatacji kotłów, pieców i kominków poniżej 5 klasy lub niespełniających wymogów ekoprojektu  od 1 stycznia 2023 roku.

Uchwały antysmogowe zazwyczaj nakładają na mieszkańców danego regionu określone przez samorząd obowiązki dotyczące użytkowanych źródeł ciepła i montażu instalacji grzewczych w nowych budynkach. Mogą one też wprowadzać całkowite zakazy użytkowania najbardziej emisyjnych typów pieców i kotłów na paliwo stałe. Uchwały antysmogowe mogą wprowadzać także selektywny nakaz wykorzystania poszczególnych paliw, a zabronić korzystać z  takich jak węgiel czy drewno itd.

W jakich województwach wprowadzono uchwały antysmogowe zabraniające użycie kopciuchów i spalania paliw stałych? Źródło Polski Alarm Smogowy
W jakich województwach wprowadzono uchwały antysmogowe zabraniające użycie kopciuchów i spalania paliw stałych? Źródło Polski Alarm Smogowy

Zgodnie z informacjami opracowanymi przez Polski Alarm Smogowy, do stycznia 2021 roku uchwały antysmogowe uchwaliło 14 województw: śląskie, małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie oraz lubelskie.

Uchwał antysmogowych nie wprowadziły jeszcze: województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Sprawdź, kiedy musisz wymienić stary piec na nowy eko kocioł

Województwo Uchwała antysmogowa Termin wymiany kotłów na paliwo stałe

Termin wymiany miejscowych ogrzewaczy - pieców i kominków

małopolskie Uchwała z dnia 23.01.2017 r.  - Od 1 lipca 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi;
- Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
- Od 1 stycznia 2027 r. można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).

Od 1 lipca 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;

Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% (do tej pory wszystkie inne należy wymienić lub doposażyć w odpylanie do poziomu ekoprojektu).

śląskie  Uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 roku  – Od 1 września 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania min. 5 klasy;
– Od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej);
– Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze);
– Od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).
 – Od 1 września 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% (do tej pory wszystkie inne należy wymienić lub doposażyć w odpylanie do poziomu ekoprojektu).
dolnośląskie  Uchwała z dnia 30 listopada 2017 roku - Od 1 lipca 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania min. 5 klasy;
– Od 1 lipca 2024 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
– Od 1 lipca 2028 można eksploatować tylko kotły min. 5 klasy.

-  Od 1 lipca 2018 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
- Zostały przyjęte również osobne uchwały dla gminy Wrocław oraz dla uzdrowisk. Wrocławska wprowadza m.in. zakaz używania paliw najgorszej jakości od 1 lipca 2018 roku, a kotły na paliwa stałe mają zostać zlikwidowane do roku 2028.

Uchwała dla uzdrowisk określa, w których miejscowościach mają zostać zlikwidowane piece na paliwa stałe i w jakim terminie[.

mazowieckie Uchwała z dnia 24 października 2017 roku - Od11 listopada 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały mogą być użytkowane do końca żywotności) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).
- Od 11 listopada 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).
łódzkie  Uchwała z dnia 24 października 2017 roku  – Od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy);
– Od 1 stycznia 2020 w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu.
 – Od 1 stycznia 2022 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2025 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie);
– Od 1 stycznia 2022 w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).
 wielkopolskie  Uchwała z dnia 18 grudnia 2017 roku -  Od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi;
– Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przed wejściem w życie uchwały) i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy
 Od 1 maja 2018 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).
 opolskie  Uchwała z dnia 26 września 2017 roku  Brak ograniczeń odnośnie urządzeń  Brak ograniczeń odnośnie urządzeń
 podkarpackie  Uchwała z dnia 23 kwietnia 2018 roku  – Od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a do 31 grudnia 2019 min. 5 klasy;
– Od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej);
– Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze);
– Od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).
 – Od 1 stycznia 2020 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
– Od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).
 lubuskie  Uchwała z dnia 18 czerwca 2018 roku - Od 1 stycznia 2027 wszystkie kotły muszą spełniać wymagania 5 klasy - od 1 stycznia 2027 r. wszystkie piece i kominki muszą spełniać wymagania ekorpojektu w w woj. lubuskie
 zachodniopomorskie  Uchwała z dnia 26 września 2018 roku - Do 1 stycznia 2024 wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe, tzw. kopciuchy);
– Do 1 stycznia 2028 wymienić należy kotły poniżej klasy 5.
-  Docelowo dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe, itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 roku
 kujawsko-pomorskie  Uchwała z dnia 24 czerwca 2019 roku  – Od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
– Od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).
 Od 1 stycznia 2024 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 świętokrzyskie  Uchwała z dnia 29 czerwca 2020 roku  – Od 1 lipca 2023 zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3 ani wyższej);
– Od 1 lipca 2024 zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4;
– Od 1 lipca 2026 zakaz stosowania kotłów klasy 5;
– Od 1 lipca 2026 zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej. W przypadku urządzeń nowszych, tj. spełniających odpowiednie unijne normy ekoprojektu, zakaz ten wejdzie w życie dopiero w momencie końca ich żywotności.
 
 pomorskie  Uchwała z dnia 28 września 2020 roku -  Od 1 września 2024 zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3 ani wyższej);
– Od 1 września 2026 zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4;
– Od 1 lipca 2035 zakaz stosowania kotłów klasy 5;
 
 lubelskie  Uchwała z dnia 19 lutego 2021  Od 1 stycznia 2024 kotły bezklasowe i instalacje klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;
– Od 1 stycznia 2027 instalacje klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
– Od 1 stycznia 2030 instalacje klasy 5 wg ww. normy.
 Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej (po 1 maja 2021 roku).
Źródło: Polski Alarm Smogowy