• Corab i Kelfield podpisały list intencyjny, na podstawie którego wybudują elektrownie agrowoltaiczne o docelowej łącznej mocy ponad 1 GW.
  • W pierwszej kolejności powstaną wolnostojące konstrukcje pionowe na łąkach i pastwiskach zlokalizowanych w województwach zachodniopomorskim i pomorskim.
  • Szacowana wartość zastosowanych w ramach projektu komponentów wyniesie ok. 300 mln zł.
  • Będzie to największa inwestycja w dziedzinie agrowoltaiki zrealizowana dotychczas w Polsce.

Agrowoltaika to działalność dualna, polegającą na wykorzystaniu jednego obszaru ziemi do produkcji rolnej jako głównego zastosowania i do produkcji energii elektrycznej za pomocą instalacji fotowoltaicznej jako zastosowania dodatkowego.

Co istotne, w odróżnieniu od klasycznych instalacji PV lokalizacja systemów agrowoltaicznych nie prowadzi do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Tego typu działalność wiąże się z wieloma korzyściami dla rolników.

Umożliwia autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej, a przez to znaczne obniżenie kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz zwiększenie konkurencyjności oferowanych produktów. Może także stanowić dodatkowe źródło przychodów.

Dodatkowo, instalacje agrowoltaiczne chronią uprawy przed szkodliwymi zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak: upały, grad, wichury czy nawałnice. Jako źródła rozproszone wzmacniają także bezpośrednio lokalne a pośrednio krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

Ze względu na powyższe zalety technologia ta rozwija się na świecie w sposób dynamiczny m.in. w USA, Francji, Japonii, Chinach czy Korei.

Dlaczego agrofotowoltaika nie rozwija się w polskim sektorze rolnym?

Na polskim rynku, z uwagi na brak odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, agrowoltaika nie może jeszcze rozwinąć pełnego potencjału. Jest on jednak niezaprzeczalny – Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem udziału powierzchni rolnej.

Aby to nastąpiło konieczne byłoby uwzględnienie podwójnego przeznaczenia gruntu w warunkach zabudowy i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie braku konieczności wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w celu prowadzenia na nim działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej, oraz utrzymanie dopłat bezpośrednich w przypadku prowadzenia tego typu działalności, co wynika wprost z regulacji unijnych.

Corab rozwinie polską agrofotowoltaikę

Polski producent systemów fotowoltaicznych Corab poinformował, że podczas targów Intersolar Europe 2023 podpisał z Kelfield, firmą z branży energii odnawialnej, list intencyjny, na podstawie którego spółki planują rozwinąć w Polsce projekty agrowoltaiczne o docelowej łącznej mocy ponad 1 GW

Projekt o docelowej łącznej mocy 1 GW wykorzystywać będzie konstrukcje pionowe Corab System WS-A10 w kształcie płotu lub ogrodzenia. Instalacje zlokalizowane zostaną na gruntach rolnych bardzo trudnych lub nienadających się do uprawy, funkcjonujących jako łąki i pastwiska.

Wolnostojące systemy agrowoltaiczne tego typu zajmują około 1% powierzchni pola, dlatego sprawdzą się nawet w niewielkim gospodarstwie rolnym. Pozostały obszar można użytkować zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem.