Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz poinformował podczas obrad senackiej Komisji Rolnictwa, że Ministerstwo Gospodarki kontynuuje monitoring wdrażania dokumentu „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce latach 2010 - 2020”, opracowanego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Monitoring rozwoju sektora biogazowni pokazuje, iż według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. funkcjonowało 29 biogazowni rolniczych. W listopadzie 2013  r. funkcjonowało natomiast 40 biogazowni rolniczych, wpisanych do rejestru prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Według danych prezesa Agencji Rynku Rolnego w 2012 r. wyprodukowano ponad 141,80 GWh energii elektrycznej, z czego 109,23 GWh energii elektrycznej zostało wprowadzonych do sieci elektroenergetycznej, a pozostała ilość zużyta została w procesach technologicznych wytwarzania biogazu rolniczego, w tym na własne potrzeby przedsiębiorstw energetycznych.

Z kolei Kazimierz Żmuda, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW powiedział, że z analizy potencjału energetycznego wynika istnienie znacznych rezerw, których wykorzystanie będzie zależało od stworzenia korzystnych warunków w obszarach polityki gospodarczej, infrastruktury, uregulowań legislacyjnych i podatkowych. Jest to podstawowy warunek rozwoju energetyki odnawialnej na bazie surowców pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno–spożywczego.