Oto treść komunikatu Agencji Rynku Rolnego:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199) zarejestrowani wytwórcy są zobowiązani do przekazania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań kwartalnych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące:

1) ilości i rodzajów:


a) surowców użytych do wytworzenia biokomponentów, ze wskazaniem surowców pozyskanych na podstawie umów kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, oraz z produkcji własnej,
b) wytworzonych biokomponentów, ze wskazaniem biokomponentów wytworzonych z surowców pozyskanych na podstawie umów kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, oraz z produkcji własnej,
c) biokomponentów wprowadzonych do obrotu, ze wskazaniem ich nabywców, w tym sprzedanych producentom biopaliw ciekłych;
2) kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów, z wyszczególnieniem zagregowanych:

a) kosztów zakupu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów,
b) kosztów przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów,
c) kosztów pozostałych,
d) dochodów ze sprzedaży produktów ubocznych.

Sprawozdanie kwartalne należy sporządzić na formularzu DPE-4.1, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl), a następnie przesłać we wskazanym terminie na adres Agencji Rynku Rolnego: ul. Nowy Świat 6/12; 00-400 Warszawa z dopiskiem Biuro Produktów Zwierzęcych i Biopaliw.

Wytwórca, który nie złoży w terminie ww. sprawozdania lub poda w nim nieprawdziwe dane, zgodnie z art. 33 ww. ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł, nakładanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Źródło: ARR