W trakcie dyskusji wymienione zostały poglądy na aktualny stan i sposoby rozwoju rynku biokomponentów i biopaliw. Strony podzieliły pogląd, że aktualnie na tym rynku odnotowuje się regres w stosunku do roku 2006, w którym Narodowy Cel Wskaźnikowy ustalony przez Ministra Gospodarki na poziomie 1,5 proc. udziału biokomponentów wykonany został zaledwie w 60 proc.

Uczestnicy dyskusji wskazali, że program jest zbyt ogólnikowy i nie zawiera konkretnych propozycji działań, czy też projektów aktów wykonawczych lub też terminów ich zgłoszenia do procesu legislacyjnego. Zdaniem uczestników spotkania program, aby skutecznie wpływał na rozwój nowotworzonego rynku biokomponentów i biopaliw, winien w pełni uwzględniać ustawowe wytyczne do jego opracowania zawarte w przepisie art. 37 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz zawierać analizę przyczyn niewykonania Narodowego Celu Wskaźnikowego w latach 2005-2006 oraz stopień jego zaawansowania po I kwartale br..
Ministrowi Gospodarki przedłożono wniosek o przełożenie terminu ostatecznego rozpatrzenia i przyjęcia przez Radę Ministrów „programu” do czasu jego uzupełnienia oraz nadania mu konkretnych treści.

Źródło: MRiRW