Czy nowe akty prawne ostatecznie uregulują funkcjonowanie rynku biokomponentów i biopaliw w Polsce, przekonamy się o tym już wkrótce. Prezydent RP podpisał we wrześniu dwie ustawy: „O biokomponentach i biopaliwach ciekłych” i „O systemie monitorowania i kontrolowania paliw”. Jak deklaruje Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, od stycznia 2007 r. powinno zacząć funkcjonować ponad 20 rozporządzeń, dotyczących tych dwóch ustaw. W formie rozporządzenia określone zostaną m.in. minimalne wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych, stanowiących paliwo samoistne, oraz biopaliw wytwarzanych przez rolników na własny użytek.

Co musi zrobić rolnik
Rolnicy, którzy zechcą wytwarzać paliwo na własne potrzeby, będą musieli spełnić kilka warunków. Muszą przede wszystkim zorganizować sobie produkcję, a więc zadbać o odpowiednie urządzenia techniczne i obiekty budowlane, spełniające wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Indywidualni producenci muszą też zdobyć zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz uzyskać wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa. Są oni także zobligowani do podpisania oświadczenia, w którym zobowiążą się do wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek w składzie podatkowym i przestrzegania wymagań jakościowych, jak też respektowania dopuszczalnego limitu ilości wytworzonych biopaliw ciekłych, a także ich niesprzedawania.

Jakość i limity
Wytwarzane przez rolników biopaliwa ciekłe na własny użytek powinny spełniać wymagania jakościowe, wskazane w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości biopaliw.

Określone w ustawie limity dla indywidualnej produkcji:
  • dla estru oraz czystego oleju roślinnego, stanowiącego samoistne paliwo, roczny limit ustalono na 100 litrów na hektar powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika;
  • dla biopaliw ciekłych (bioetanolu, biometanolu, biogazu, biowodoru oraz biopaliw syntetycznych) roczny limit ustalono jako objętość odpowiadającą, pod względem opałowym, 100 litrom oleju napędowego (oznaczonego kodem CN 2710 19 41) na hektar powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika.
Po zakończeniu roku kalendarzowego rolnik jest zobowiązany do przekazania, w terminie do 45 dni, rocznych sprawozdań zawierających informacje co do ilości i rodzajów surowców, jakie zostały użyte do wytworzenia biopaliw ciekłych i biopaliw ciekłych, wyprodukowanych na własny użytek. Sprawozdania te składa się do Agencji Rynku Rolnego.

Istotne może być dla rolników także wprowadzenie instytucji „wybranych flot”. Daje ona możliwość stosowania biopaliw ciekłych, o zwiększonej zawartości biokomponentów, przez grupy liczące co najmniej 10 pojazdów (na przykład ciągników rolniczych lub maszyn, poruszających się po drogach), wyposażonych w silniki przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego. Pojazdy te muszą stanowić własność lub muszą być użytkowane przez osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Źródło: "Farmer" 19/2006