Krajowa Rada Izb Rolniczych zapowiada, że zwrócił się do Ministerstwa Gospodarki o rozważenie możliwości zwiększenia wartości NCW na lata 2011-2016. KRIR w przedstawieniu swoich racji posiłkuje się wynikami analiz w zakresie możliwości produkcyjnych w Polsce biopaliw ciekłych i biokomponentów.

- Rozwiązanie takie pozwoli na zachowanie faktycznej, a nie zakładanej dynamiki rozwoju tego sektora, co wpisuje się nie tylko w strategiczne założenia krajowe i wspólnotowe dotyczące pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, lecz stanowi także realną szansę dla polskich producentów rolnych w zakresie zwiększenia dywersyfikacji źródeł dochodów rolniczych poprzez branżę paliwową – powiedział Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR .

Utrzymujące się już od długiego czasu niskie ceny skupu surowców rolnych, zwłaszcza wobec kryzysu ekonomicznego pozostają czynnikiem nieregulowanym poprzez odgórne instrumenty rynkowe, dlatego każde działania udrażniające popyt są niezwykle oczekiwane.

Źródło: farmer.pl