Wpisu do rejestru wytwórców uprawnia do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów, natomiast wpis do rejestru rolników umożliwia wytwarzanie biopaliw ciekłych na własny użytek.

Od dnia 2 stycznia 2007 roku Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o wpis do rejestru wytwórców oraz wnioski o wpis do rejestru rolników – Zgodnie z art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199).

O wpis do rejestru wytwórców może ubiegać się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów.

Wytwórca zainteresowany uzyskaniem wpisu do rejestru jest zobowiązany spełniać następujące warunki:
  • posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza,
  • dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prowadzenie działalności gospodarczej,
  • posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.
O wpis do rejestru rolników mogą się ubiegać:
  • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące w gospodarstwie rolnym działalność rolniczą,
  • grupy osób fizycznych prowadzących w gospodarstwach rolnych działalność rolniczą lub grupy producentów rolnych.
Rolnik zainteresowany uzyskaniem wpisu do rejestru jest zobowiązany dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wytwarzanie biopaliw ciekłych, a także posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Wszelkie informacje na temat warunków uczestnictwa i wymaganej dokumentacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz pod numerem telefonu 022 661-72-72.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego