Wsparta kolejnymi organizacjami, które zgłosiły chęć przyłączenia, Koalicja ponownie podjęła działania ukierunkowane na ograniczenie negatywnych skutków wynikających z propozycji Komisji Europejskiej i wyraziła swój stanowczy sprzeciw wobec odgórnego określania limitu dla biopaliw wytwarzanych z surowców rolnych w realizacji celu na 2020 rok w postaci 10 proc. udziału energii odnawialnej w paliwach transportowych.


Organizacje tworzące Koalicję Na Rzecz Biopaliw zgodnie stwierdziły, że ograniczenie dla biopaliw z surowców rolnych na poziomie zaproponowanym we wniosku legislacyjnym KE będzie skutkowało niezwykle negatywnymi konsekwencjami związanymi zarówno ze spadkiem opłacalności produkcji zbóż i roślin oleistych jak i zniweczy dotychczasowy proces zmniejszania uniezależnienia krajów UE od importu pasz, w którym dominującą rolę odgrywa śruta soi genetycznie modyfikowanej.

- Aspekt produkcji wysokobiałkowych pasz towarzyszącej procesowi wytwarzania biopaliw w Polsce i Europie jest często pomijany w dyskusji na temat przyszłości tego sektora, a to przecież dzięki biopaliwom było możliwe zwiększenie produkcji rzepaku i śruty - stwierdził Juliusz Młodecki, Wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Koalicja z całą stanowczością wyraża przekonanie, iż sektor biopaliw nie stanowi konkurencji dla produkcji żywności i nie odpowiada za wzrost jej cen, co potwierdzają ostatnie raporty Banku Świtowego, zgodnie z którymi istnieje silna korelacja pomiędzy notowaniami ropy naftowej a indeksem cen żywności.

- Gdyby nie biopaliwa to w Polsce ponad połowa produkowanego rzepaku, a w całej Unii Europejskiej aż 2/3 byłoby nie potrzebne. Co wtedy z wymaganiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem w rolnictwie czy bioróżnorodnością? - dodał Juliusz Młodecki.

W tym kontekście Koalicja Na Rzecz Biopaliw wyraża przekonanie, że ograniczenie wykorzystania surowców rolnych w produkcji biopaliw w ostatecznych rozwiązaniach legislacyjnych na poziomie UE nie może być niższe niż 7,5 proc.

Spotkanie Koalicji było okazją do omówienia aktualnej sytuacji na rynku roślin oleistych w Polsce jak również możliwych do podjęcia działań w zakresie przygotowania całego krajowego łańcucha wytwórczego biokomponentów do konieczności spełniania tzw. kryteriów zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście do udziału w posiedzeniu zaproszony został prof. Antoni Faber z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który od wielu lat w swojej pracy naukowej bada emisje gazów cieplarnianych z upraw rolnych i możliwości ich praktycznego ograniczania.
Ponadto, Koalicjanci jednogłośnie niezwykle krytycznie odnieśli się do ostatnich zmian wprowadzonych na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów w projekcie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, które zakładają wydłużenie okresu przejściowego jednoczesnej sprzedaży benzyn E5 i E10 aż do 2020 roku.

- Wydłużenie okresu przejściowego konieczności zapewnienia przez stacje paliw podaży benzyny E5 do 2020 roku to zaprzeczenie sensu jakichkolwiek konsultacji społecznych z zainteresowanymi stronami, pierwotnie bowiem zakładano długość tego okresu do końca 2016 roku, co już było wynikiem szeroko rozumianego konsensusu - powiedział Jarosław Michałowski, członek zarządu Krajowej Izby Biopaliw.

- Okres przejściowy dla E10 do 2020 roku to praktyczna marginalizacja znaczenia rynkowego tego paliwa, co wprost będzie miało przełożenie nie tylko na sytuację popytową na rynku bioetanolu, ale stanowi również krok wstecz jeśli chodzi o racjonalizację ekonomiczną realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego przez koncerny paliwowe - podsumował Zygmunt Gzyra, prezes zarządu Krajowej Izby Biopaliw.

Równie negatywnie Koalicja Na Rzecz Biopaliw odniosła się do decyzji Ministerstwa Finansów w zakresie przeznaczania dotacji celowej przeznaczonej pierwotnie na działania wspierające rozwój transportu ekologicznego wynikające z przyjętego w kwietniu br. rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie w związku z koniecznością „łatania" źle zaplanowanego budżetu krajowego na 2013 rok.

Oprócz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, Krajowej Izby Biopaliw oraz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji aspirujących do członkostwa w Koalicji - Prezesi Związku Gorzelni Polski i Krajowej Rady Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw. Obie organizacje podtrzymały w trakcie dyskusji chęć formalnego przystąpienia do Koalicji w celu podejmowania wspólnych działań i inicjatyw w imieniu i na rzecz sektora biopaliw w Polsce.

- Zintegrowanie takich podmiotów jak Związek Gorzelni Polskich i Krajowa Rady Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw w ramach wspólnej platformy działania organizacji żywo zainteresowanych dalszym rozwojem krajowego sektora biopaliw jest naturalnym krokiem w kierunku dopełnienia reprezentacji całego łańcucha wytwórczego na forum Koalicji. Jest realna perspektywa również na powiększenie tego grona o organizacje rolnicze reprezentujące sektor zbożowy, wówczas będziemy mgli mówić o pełnej reprezentatywności Koalicji Na Rzecz Biopaliw, chociaż i obecnie możemy liczyć na zrozumienie naszych postulatów i celów w tym środowisku. W pełni potwierdzają to nasze wcześniejsze wspólne inicjatywy podejmowane m.in. z Krajową Federacją Producentów Zbóż czy Krajową Radą Izb Rolniczych. Wszyscy gramy przecież do jednej bramki - podsumował Adam Stępień, dyrektor generalny KIB.