Obecnie projekt nowelizacji ustawy o OZE jest na etapie konsultacji społecznych.

Jedną z głównych zmian proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki jest wprowadzenie przedziału taryf gwarantowanych dla niektórych technologii OZE, szczególnie dla fotowoltaiki.

Np. właściciel instalacji 3 kW (dla domu jednorodzinnego) może otrzymać taryfę gwarantowaną w wysokości od 64 gr/kWh do 75 gr/kWh. W przypadku instalacji większej - od 3 do 10 kW - stawka gwarantowana wynosi od 0,49 do 0,65 zł za 1kWh. Jeśli właściciel mikroinstalacji chciałby wsparcia wyższego niż minimalne - bo przy niższej taryfie nie zwróci mu się inwestycja w panel słoneczny - musi to uzasadnić, wyliczając na podstawie specjalnego algorytmu i pod groźbą kary podpisać oświadczenie, że taka stawka jest konieczna.

W przekazanym kancelarii premiera apelu Koalicja Klimatyczna oraz stowarzyszenia i biznes promujące technologie proekologiczne podkreślają, że zaraz po przyjęciu ustawy o OZE Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało jej nowelizację. Przypominają, że początkowo projektowana nowela miała jedynie usunąć wątpliwości interpretacyjne, tymczasem proponuje się znacznie większe zmiany niż zapowiadano.

- W naszym przekonaniu zaproponowane zmiany zablokują rozwój energetyki obywatelskiej na kolejne lata. Nowelizacja nie może obniżać wysokości taryf gwarantowanych, cedować obowiązku ich obliczania na obywateli i małych wytwórców energii oraz stawiać sztywnych limitów produkcji energii ze źródeł odnawialnych - zaznaczają sygnatariusze apelu.

- Jeżeli projekt zostanie uchwalony w obecnym kształcie, to nie tylko wprowadzi szereg barier biurokratycznych (kary, kontrole, limity, obowiązki obliczeniowe), działających na niekorzyść obywateli, ale też negatywnie wpłynie na opłacalność indywidualnych inwestycji w mikroinstalacje OZE - podkreślono w apelu.

Organizacje i przedsiębiorcy domagają się przejrzystości w pracach i konsultacjach nad projektem noweli ustawy o OZE. Jak zaznaczają, nie mogą być ignorowane wyniki konsultacji społecznych; oczekują, że projektowana nowela zostanie podparta rzetelnymi, publicznie dostępnymi analizami i uczciwą debatą na temat planów rozwoju energetyki w Polsce.

Oprócz tego wzywają premier do powołania Rządowej Rady ds. Energetyki Obywatelskiej, która - wspólnymi siłami administracji państwowej, środowisk naukowych, społecznych i przedsiębiorców będzie bezstronnie monitorowała system wsparcia energetyki odnawialnej, wspomagała rozwój energetyki rozproszonej i inicjowała działania na rzecz najmniejszych producentów energii z OZE - prosumentów, a także uczestniczyła w procesie transformacji polskiej energetyki.

Według sygnatariuszy apelu Polska zostaje daleko w tyle za gospodarkami krajów wysokorozwiniętych, które zdecydowały się na stopniową transformację w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. - Jeżeli dzisiaj nie zostaną podjęte strategiczne decyzje, które umożliwią rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej, Polska pozostanie skansenem Europy i będzie zmuszona do kupowania tańszej energii z zagranicy - twierdzą.

Apel podpisało 12 stowarzyszeń przedsiębiorców działających w obszarze nowoczesnych technologii i alternatywnych źródeł energii oraz Koalicja Klimatyczna, zrzeszająca 23 organizacje pozarządowe działające na rzecz zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu.

Z zarzutami zawartymi w apelu nie zgadza się resort gospodarki. Według MG zmiany mają charakter techniczny, zmierzający do rozwoju rynku prosumenckiego w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja - jak podkreśla Ministerstwo Gospodarki - ma na celu zapewnienie spójność polskich regulacji z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

MG podkreśla, że uwagi Koalicji Klimatycznej w formie apelu do premier są jednym z wielu głosów w dyskusji o OZE. - Etap zgłaszania uwag w trakcie konsultacji publicznych już się zakończył. Jednak wszystkie uwagi, które wpłynęły i które wpłyną jeszcze po terminie, tak jak np. apel Koalicji Klimatycznej, będą przedmiotem dogłębnych analiz - poinformowało ministerstwo.

Przyjęta w lutym ustawa o OZE jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jej najważniejsze zapisy dotyczą wprowadzenia nowego systemu wsparcia tego rodzaju energetyki. Chodzi przede wszystkim o aukcje OZE i system taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji.

Część zapisów ustawy o OZE weszła w życie na początku maja, część przepisów zacznie obowiązywać kolejno w październiku 2015 i od 1 stycznia 2016 r. Właśnie od 2016 r. ma ruszyć najważniejszy zapis nowej ustawy - aukcje i system wsparcia dla prosumentów.