Celem konferencji było:
• przybliżenie wiedzy rolnikom oraz przedstawicielom samorządów o alternatywnych do produkcji żywności źródłach przychodów rolniczych,
• wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego,
• ułatwienie realizacji zadań wynikających z nakładanych na rolnictwo obowiązków w zakresie ochrony środowiska,
• nawiązanie i poszerzenie dialogu z różnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących inwestycji w odnawialne źródła energii w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego.
Resort rolnictwa zgłosił KE sektorowy priorytet Biomasa, zasoby odnawialne - elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego UE. W ramach tego priorytetu w lipcu br. w Sopocie odbędzie się spotkanie przedstawicieli resortów rolnictwa wszystkich krajów UE. Chcemy omówić z partnerami unijnymi, w ramach dyskusji nad przyszłym kształtem WPR, rolę rolnictwa w realizacji celów wynikających z pakietu Klimatyczno-Energetycznego (3x20%). „Widzimy możliwość zwiększenia konkurencyjności wspólnotowego rolnictwa, poprzez włączenie się sektora rolnego w proces wytwarzania energii. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii, poprzez wzrost udziału w bilansie energetycznym, energii odnawialnej z biomasy pochodzenia rolniczego, jest działaniem zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne UE. Alternatywą dla unijnych surowców rolniczych przeznaczonych na cele energetyczne jest import biomasy i biokomponentów z krajów trzecich. Import ten negatywnie wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie oraz na bezpieczeństwo energetyczne Wspólnoty Europejskiej. Resort konsekwentnie prezentuje stanowisko, iż realizacja pakietu Klimatyczno-energetycznego winna być oparta na unijnych zasobach energii odnawialnej, w tym biomasie pochodzenia rolniczego" - powiedział uczestniczący w konferencji podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk.
Rozumiejąc potrzeby oraz problemy inwestorów w OZE na obszarach wiejskich, które poznajemy m.in. dzięki takim spotkaniom jak dzisiejsze, resort rolnictwa podejmuje działania, które w warunkach krajowych ułatwią powstawanie rozproszonych źródeł energii odnawialnej. Wśród najważniejszych działań, których inicjatorem był minister rolnictwa i rozwoju wsi, wymienić można zmiany ustawy Prawo energetyczne, o nawozach i nawożeniu, o odpadach, rozporządzeń w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, procesu odzysku R10. Efektem tych działań jest m.in. powstanie nowej kategorii świadectw dla biogazu rolniczego, ułatwienie zagospodarowania nawozowego produktów pofermentacyjnych z biogazowni rolniczej, ograniczenie wymagań administracyjnych dla biogazowni o niewielkich mocach zainstalowanych (do 500 kW).
„Komisja Europejska zaakceptowała polski wniosek o podwyższenie do 500 tys. zł limitu wsparcia dla działań, dotyczących wytwarzania biogazu i energii elektrycznej z biogazu, finansowanych w ramach PROW 2007 - 2013 z działania 3.1.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - poinformował Tadeusz Nalewajk.
Wiceminister podkreślił, że działania realizowane przez ministerstwo rolnictwa wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych inwestowaniem w odnawialne źródła energii.