Od 2003 r. w krajach UE-27 występuje corocznie wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku poprzedniego. W 2010 r. wzrost ten był największy i wyniósł dla krajów Wspólnoty - 12 proc. W przypadku Polski też są wzrosty - 13,7 proc. - informuje w raporcie Główny Urząd Statystyczny.

W Polsce w 2011 r. udział energii z OZE w energii pierwotnej wyniósł 11,2 proc. Z każdym rokiem można zauważyć tendencję wzrostowa. Jeszcze w 2002 r. wynosił on jedynie 5,2 proc., w 2006 - 6,1 proc. a w 2009 - 9 proc. Również w UE ten udział wzrasta, z danych GUS wynika, że w 2010 r. wynosił 20,1 proc., kiedy w 2002 - 10,4 proc., 2006 - 14,1 proc., 2009 - 18,3 proc.

Energia z OZE w Polsce pozyskiwana jest przede wszystkim z biomasy stałej, w 2011 r. jak informuje GUS - wynosiła ona 85,57 proc. Jednak w porównaniu z wcześniejszymi latami ten udział był mniejszy, biomasa ustąpiła miejsca innym źródłom. Zwłaszcza wzrasta u nas, ale powoli, udział energii wiatrowej, biogazu i biopaliw. Te pozostałe źródła nie zajmują już tak wielkiej skali, w roku 2011 stanowiły one:
- energia promieniowania słonecznego - 0,13 proc.,
- energia z wody - 2,58 proc.,
- energia z wiatru - 2,1 proc.,
- biogaz - 1,75 proc.,
- biopaliwa - 5,54 proc.,
- energia geotermalna - 0,16 proc.

Dla porównania, w 2010 r. w UE udział biomasy stałej wynosił 48,5 proc., w Austrii - 50,5 proc., w Czechach - 72,2 proc., Finlandii - 85,4 proc., a w Niemczech - 37,3 proc.

Trzeba wiedzieć, że jako biomasę stałą rozumie się nie tylko rośliny energetyczne uprawiane w gospodarstwach, ale przede wszystkim biomasę leśną (drewno opałowe) występująca w postaci polan, okrąglaków, zrębków, brykietów, peletów oraz odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego: gałęzi, żerdzi, przecinek, krzewów, chrustu, karp, a także odpady z przemysłu drzewnego (wióry, trociny) i papierniczego (ług czarny). Odrębną grupę stanowią paliwa z biomasy rolniczej pochodzące z plantacji przeznaczonych na cele energetyczne (drzewa szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie, zboża uprawiane w celach energetycznych) oraz pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa (np. odpady z produkcji ogrodniczej, odchody zwierzęce, słoma).