Zwiększenie udziału energii odnawialnej jest niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej. UE dąży do osiągnięcia 20 proc. udziału energii odnawialnej do końca 2020 r. i co najmniej 32 proc. do 2030 r.

Każde państwo członkowskie UE ma swój cel w ramach strategii „Europa 2020”. W państwach członkowskich uwzględnia to sytuację początkową, potencjał w dziedzinie energii odnawialnej i wyniki gospodarcze. Według Eurostatu dwanaście z 28 państw członkowskich UE osiągnęło już lub przekroczyło część swoich krajowych celów. Są to następujące kraje: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Grecji, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Litwa, Cypr, Finlandia i Szwecja.

W porównaniu do 2017 r. udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w 21 z 28 państw członkowskich, pozostał niezmieniony w jednym (Słowenia) i zmniejszył się w sześciu (Hiszpania, Włochy, Litwa, Węgry, Portugalia, Rumunia). Jednak w porównaniu z 2004 r. wartość znacznie wzrosła we wszystkich państwach członkowskich. Przy ponad połowie (54,6 proc.) udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2018 r. był zdecydowanie najwyższy w Szwecji. Na drugim miejscu znalazły się Finlandia (41,2 proc.), Łotwa (40,3 proc.), Dania (36,1 proc.) i Austria (33,4 proc.).

Na drugim końcu skali odnotowano najniższy udział odnawialnych źródeł energii w Holandii (7,4 proc.). Wartości poniżej 10 proc. odnotowano również na Malcie (8,0 proc.), Luksemburgu (9,1 proc.) i Belgii (9,4 proc.).

Rumunia ma jeszcze 0,1 proc. do swojego krajowego celu na 2020 r. Różnica ta wynosi mniej niż 1 proc. na Węgrzech, w Austrii i Portugalii, podczas gdy Niemcy, Luksemburg i Malta są o około 2 proc. od osiągnięcia krajowych celów na poziomie do 2020 r.

Natomiast najdalej od osiągnięcia krajowych celów do 2020 r. są Niderlandy (6,6 proc.), Francja (6,4 proc.), Irlandia (4,9 proc.), Wielka Brytania (4,0 proc.) i Słowenia (3,9 proc.).

Polsce w 2018 r. 11,3  proc. energii pochodziło z OZE, przy celu wynoszącym 15 proc. w 2020 r.