Aby instalatorzy mikroinstalacji OZE nie tylko systematycznie, wraz z rozwojem technologii i rynku podnosili swoje kwalifikacje, ale też aby obowiązkowy był system ich certyfikacji, to wymóg unijnej dyrektywy dotyczącej energetyki odnawialnej.
Jako najistotniejszy problem w zakresie barier rozwoju systemów OZE i efektywności energetycznej analiza IEO wskazuje brak systemu odpowiedniego wsparcia inwestycyjnego i eksploatacyjnego dla potencjalnych odbiorców OZE i EE.

- Brak wystarczającej nadwyżki finansowej oraz dłuższej perspektywy rozwoju rynku nie sprzyjają podnoszeniu zarówno jakości jak i kwalifikacji zawodowych. Za niewystarczające uznać należy dotychczasowe wprowadzenie zachęt podatkowych dla czy dotacji na budowę i montaż instalacji OZE, zwłaszcza mikroinstalacji - podaje IEO.

Ponadto w Polsce brakuje przepisów związanych prawnym wymogiem wykorzystania OZE w budynkach. Jest także problem z wprowadzaniem ogólnopolskiego systemu jakości i statystycznego dla całego sektora OZE, co uniemożliwia wsparcie produkcji i stosowania urządzeń z homologacją czy też certyfikatem. Brakuje również kontroli wiedzy instalatora poprzez certyfikację ze strony centralnej instytucji.

Do barier informacyjnych zalicza się przede wszystkim brak programów, kampanii informacyjnych, brak wiedzy nt. systemów OZE wśród potencjalnych nabywców. Ponadto osoby fizyczne inwestujące w OZE nie mają dostępu do listy zarejestrowanych instalatorów, certyfikowanych urządzeń oraz modeli ekonomicznych i wzorów umów. Brakuje także rzetelnej wiedzy nt. systemów OZE wśród instalatorów.

Więcej na wnp.pl