Projekt ENERGYREGION nawiązuje do „Polityki UE 3 x 20 proc.", która zakłada zwiększenia udziału OZE do 20 proc., zmniejszenie energochłonności o 20 proc. i ograniczenie emisji CO2 również o 20 proc. Jego głównym celem jest stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej w wytypowanych regionach poszczególnych krajów, z uwzględnieniem jej aspektów technologicznych i społecznych. Projekt realizowany jest w zakresie priorytetu 3. „Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska" i obszaru 3.3. „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej" w ramach Programu dla Europy Środkowej. ENERGYREGION finansuje Unia Europejska.

W ramach projektu przewiduje się m.in.:
- przeprowadzenie identyfikacji zasobów energetyki odnawialnej w poszczególnych regionach partnerstwa i przedstawienie możliwości ich wykorzystania przy zachowaniu zasad ochrony środowiska naturalnego;
- stworzenie zbioru najlepszych praktyk i know-how w zakresie nowych technologii i innowacji odnoszących się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach, jak i zmierzających do zwiększenia wydajności energetycznej;
- zarekomendowanie przetestowanych technologii i rozwiązań efektywnego zrównoważonego wykorzystania źródeł energii odnawialnej w wytypowanych regionach ,
- przeanalizowanie technologicznych rozwiązań pilotażowych w zakresie stworzenia dogodnych warunków dla włączania źródeł rozproszonych do regionalnych sieci elektroenergetycznych z wykorzystaniem ich różnych właściwości w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego;
- próbę wytypowania obszarów, które mogłyby stać się niezależne energetycznie;
- analizę społecznych i formalno-prawnych aspektów związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii w poszczególnych krajach partnerskich;
- przedstawienie zbioru najnowszych rozwiązań technologicznych i instrumentów wsparcia stosowanych w krajach Unii Europejskiej i na świecie w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej i występujących uwarunkowań oraz możliwości ich wykorzystania w energetyce regionalnej.