Aby zrozumieć dokładnie schemat działania konta prosumenckiego warto najpierw przypomnieć podstawowe informacje związane z nowym systemem rozliczeń.

Jak jest różnica między net-mettering a net-billing?

 

Zasadniczą różnicą między systemem opustów a nowym, net-billingiem, która rzutuje na pozostałe kwestie, jest sposób rozliczania energii. O ile w systemie opustów nadwyżkę energii elektrycznej mogliśmy magazynować za „opłatą” 20% lub 30% (w zależności od mocy instalacji) wartości tej magazynowanej energii w kilowatogodzinach, tak w przypadku net-billingu rozliczanie odbywa się na zasadzie kupna-sprzedaży – czyli to co oddamy do sieci (czyli sprzedamy), będziemy mogli z niej odebrać (kupić, korzystając ze środków ze sprzedaży zgromadzonych na depozycie, który znajdziemy na naszym koncie prosumenta).

- Konto prosumenta to indywidualne konto, na którym rozliczana jest nadwyżka energii z fotowoltaiki w systemie wartościowym i w oparciu o ewidencję ilości energii i wartości energii elektrycznej. Podstawę rozliczeń stanowi depozyt prosumenta, prowadzony przez sprzedawcę energii – wskazuje Beata Zabłocka, dyrektorka ds. klientów biznesowych w Sunday Polska.

Jak rozliczana jest energia elektryczna z OZE na koncie prosumenckim?

W depozycie, który zastępuje wirtualny magazyn energii, jest gromadzona kwota wynikająca z rozliczenia oddanej do sieci energii oraz energii z sieci odebranej. Kwota ta naliczana jest po odpowiednich stawkach:

  • cena sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki przez prosumenta do sieci to miesięczna stawka Rynkowej Ceny Energii (w skrócie RCEm);
  • cena zakupu energii elektrycznej z sieci to obowiązująca w danym roku taryfa za energię elektryczną, która zależy od tego, na terenie którego operatora prosument ma zamontowaną instalację fotowoltaiczną.

Zakładając autokonsumpcję (czyli zużycie bieżące) w wysokości 30% produkowanej energii elektrycznej, nadwyżka energii z fotowoltaiki jest przez prosumenta przesyłana, czyli „sprzedawana” do sieci, ponieważ to właśnie tam następuje przeliczenie wartości metrycznej energii na wartość pieniężną i jej ewidencjonowanie na tzw. depozycie prosumenta.

Z kolei w przypadku poboru energii z sieci, np. w nocy, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje, następuje jej „zakup” z dostępnych na depozycie środków. Za proces w całości odpowiedzialny jest sprzedawca energii, czyli operator, z którym prosument ma podpisaną umowę kompleksową.

 W jaki sposób klient może korzystać ze środków na koncie prosumenckim?

Środkami zebranymi na koncie prosumenckim klient  może zapłacić za energię, którą musi pobrać z sieci. Koszty związane z dystrybucją energii oraz tzw. koszty opłat stałych w całości płaci prosument. Rozliczenie fotowoltaiki w systemie net-billingowym będzie odbywać się na zasadzie sprzedaży energii do sieci, którą możemy później odkupić, a okres rozliczenia to 12 miesięcy liczone od daty wprowadzenia energii (za tę datę przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca, w którym energia została wprowadzona do sieci).

Eksperci Sunday podkreślają, iż jeśli po upływie roku na koncie będzie znajdowała się nadpłata, prosument otrzyma wypłatę w wysokości 20% posiadanych środków.