Inwestycja w większe elektrowni wiatrowe jest obwarowana wieloma nakazami i ograniczeniami prawnymi, które utrudniają jej budowę, szczególnie w przypadku uchwalonego wcześniej planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak największe bariery inwestycyjne wprowadza tzw. ustawa odległościowa. Jakie to ograniczenia?

Zasada 10h a inwestycje w elektrownie wiatrowe

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a dokładnie art. 4 ust. 1  dokładnie precyzuje, że przy obliczaniu obowiązkowej odległości instalacji wiatrowej od innych zabudowań o charakterze mieszkalnym decyduje restrykcyjna zasada 10h.

Odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych musi być nie mniejsza niż 10-krotność wysokości siłowni wiatrowej. Wysokość takiej siłowni wiatrowej często dochodzi do 200 m więc najbliżej zlokalizowany obiekt mieszkaniowy lub kompleks leśny musi być oddalony o ok. 2 km (10x200 m) w linii prostej. I mimo, że pojawiają się zapowiedzi ze strony ustawodawcy, aby złagodzić działanie tych przepisów to wprowadzone przez tę ustawę ograniczenia będą w mniejszym stopniu nada ograniczać rozwój instalacji wiatrowych.

Warto jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie siłownie wiatrowe podlegają ograniczeniom zasady 10h zawartej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby budować małą elektrownię wiatrową?

Jak zauważa Hubert Herbuś, manager ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt, obowiązująca w Polsce ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r. ogranicza możliwości budowy elektrowni wiatrowych ze względu na odległość od najbliższych zabudowań.

Tak więc rolnik chcący zbudować małą elektrownie wiatrową na terenie swojego gospodarstwa rolnego musi się liczyć z wieloma ograniczeniami i wymaganiami, których spełnienie jest nie tylko kosztowne, ale też i czasochłonne.

Jednak jest możliwość "obejścia" tych obwarowań zawartych w przepisach prawnych powyższej ustawy poprzez inwestycję w instalację wiatrową o odpowiedniej mocy.

- Powyższa ustawa nie obejmuje jednak mikroinstalacji wiatrowych. Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii określa się jako zespół jednostek wytwórczych o mocy znamionowej, nie wyższej niż 50 kW - podkreśla Hubert Herbuś, manager ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt.

Pamiętajmy też, że realizacja mikroinstalacji wiatrowej może odbyć się na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

– Dopuszczalność lokalizowania na nim turbiny wiatrowej będzie zawsze oceniana na podstawie obowiązującego planu. Jeżeli takiego nie ma, należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - zauważa manager ds. rozwoju projektów w firmie BlueWatt. -  W praktyce, jeżeli plan wprost nie zabrania lokalizowania na danym terenie mikroinstalacji wiatrowej oraz nie stawia ograniczeń dotyczących maksymalnej wysokości obiektu, mikroinstalacja będzie mogła zostać zlokalizowana na omawianej działce - dodaje ekspert.

A co z pozwoleniami środowiskowymi?

Kolejną barierą, jaką może napotkać inwestor (chcący zbudować w małą elektrownie wiatrową) jest konieczność uzyskania pozwoleń środowiskowych.

- Nie są one wymagane dla budowli o wysokości całkowitej, nie większej niż 30 m (wysokość masztu oraz łopatek wirnika), dlatego jako BlueWatt oferujemy turbiny o wysokości całkowitej 29,8 m. W takim przypadku od razu można przystąpić do uzyskania pozwolenia na budowę oraz montażu turbiny - podkreśla ekspert z firmy BlueWatt i dodaje - jeżeli jednak wysokość całkowita wynosi więcej niż 30 m lub turbina znajdować się będzie na obszarze objętym formami ochrony przyrody, należy w pierwszej kolejności wystąpić o decyzję środowiskową - podsumowuje ekspert BlueWatt.

Istotna jest też w tym wypadku odległość instalacji wiatrowej od obszarów chroniących przyrodę np. Natura 2000, itd.