Celem projektu Renaldo, czyli "Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii - Renew(able) your Region" jest zwiększenie penetracji rynku przezzbiorowych prosumentów na terenach wiejskich w Polsce; wsparcie wdrażania Dyrektywy o Odnawialnych Źródłach Energii II.

Koordynatorem projektu jest Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) natomiast wykonawcami projektu ze strony niemieckiej „100 prozent erneuerbar stiftung”, a ze strony polskiej Instytut Rozwoju Społeczności Lokalnej Activus (w województwie podlaskim) oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (w województwie kujawsko-pomorskim).

Rozwinąć i wykorzystać w pełni potencjał obszarów wiejskich

Obszary wiejskie w Polsce zajmują 90% powierzchni kraju, którą zamieszkuje około 40% społeczeństwa.

– Z tego powodu, rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej ma największe uzasadnienie na terenach wiejskich, gdzie z jednej strony występuje największy potencjał odnawialnych źródeł energii, z drugiej zaś tereny te mają największe problemy z zapewnieniem dostaw energii co utrudnia ich zrównoważony rozwój. Jednocześnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma duże znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich i oprócz oczywistych korzyści dla ochrony klimatu i środowiska, może przynieść wymierne korzyści społeczne i gospodarcze – powiedziała wiceminister Anna Gembicka.

Z myślą o takiej roli odnawialnych źródeł energii, z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do polskiego prawodawstwa wprowadzone zostały nowe rozwiązania umożliwiające wytwarzanie energii na własne potrzeby przez lokalne społeczności w formule spółdzielni energetycznych.

- Główną zasadą każdej tworzonej spółdzielni energetycznej jest pełna swoboda decydowania o rodzajach instalacji i ich lokalizacji, a także sposobie wzajemnych rozliczeń – podkreśliła wiceminister, Anna Gembicka.

Jakie wymagania musi spełnić spółdzielnia energetyczna?

 Zgodnie z Art. 38 ustawy o OZE, spółdzielnia energetyczna musi spełniać następujące wymagania:

 1. Musi działać na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej lub na obszarze nie więcej niż trzech gmin tego typu bezpośrednio ze sobą sąsiadujących.
 2. Liczba jej członków nie może przekroczyć 1000 osób.
 3. Jeśli przedmiotem jej działania jest produkcja:
 • energii elektrycznej, to łączna moc wszystkich instalacji odnawialnych źródeł energii np. fotowolicznych, wiatrowych ma umożliwić pokrycie co najmniej 70% rocznego zapotrzebowania spółdzielni energetycznej i jej członków i nie przekracza 10 MW;
 • ciepła, to całkowita osiągalna moc cieplna nie przekracza 30 MW;
 • biogazu, to roczna zdolność produkcyjna wszystkich instalacji nie
  przekracza 40 mln m3;

Jakie będą podejmowane kolejne działania w ramach Renaldo?

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, projekt będzie realizowany przez okres około 2,5 roku i obejmie m.in. następujące działania:

 • wybór 6 gmin do udziału w projekcie;
 • analizę lokalnych zasobów energetycznych oraz przygotowanie propozycji rozwiązań przynoszących jak najwięcej korzyści dla lokalnych społeczności;
 • przygotowanie do utworzenia spółdzielni energetycznych w wybranych gminach;
 • opracowanie poradnika dotyczącego zakładania spółdzielni energetycznych;
 • przygotowanie propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych służących dalszemu rozwojowi spółdzielni energetycznych w Polsce;
 • organizację konferencji i warsztatów mających na celu wymianę informacji i doświadczeń z realizacji projektu.

W ramach ww. działań dla każdej z pilotażowych spółdzielni energetycznych zostanie szczegółowo przeanalizowane zapotrzebowanie energetyczne oraz lokalnie dostępne źródła energii odnawialnej.

W propozycji rozwiązań, w zależności od potrzeb potencjalnej spółdzielni i jej członków, wskazany zostanie optymalny dobór rodzajów i mocy instalacji odnawialnych źródeł energii, a także przygotowana zostanie kompletna dokumentacja założycielska i rejestracyjna dla danej spółdzielni.

Wiceminister Anna Gembicka wyraziła nadzieję, że projekt przede wszystkim przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców obszarów wiejskich oraz będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi państwami członkowskimi, ułatwiając tym samym Komisji Europejskiej podejmowanie kolejnych decyzji odnośnie kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w UE.