W osobnym głosowaniu posłowie poparli rewizję dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED), określającej cele w zakresie oszczędności energii zarówno w zużyciu energii pierwotnej, jak i końcowej w UE.

Zgodnie z wynikiem głosowania, państwa członkowskie powinny wspólnie zapewnić zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 40 proc. do 2030 r. w zużyciu energii końcowej i 42,5 proc. w zużyciu energii pierwotnej w porównaniu z prognozami z 2007 r. Odpowiada to 740 i 960 milionom ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) odpowiednio dla zużycia energii końcowej i pierwotnej. Aby osiągnąć te cele, państwa członkowskie powinny ustalić wiążące wkłady krajowe.

Cele powinny zostać osiągnięte poprzez działania na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, w różnych sektorach - to m.in. administracja publiczna, budynki, firmy, centra danych.

Posłowie przyjęli sprawozdanie w sprawie dyrektyw dot. OZE stosunkiem głosów 54 do 14, przy 6 głosach wstrzymujących się, oraz w sprawie efektywności energetycznej 50 głosami do 7, przy 13 wstrzymujących się.

Oba stanowiska zostaną poddane pod głosowanie podczas sesji plenarnej w Strasburgu w dniach 12-15 września.