Zarząd KRIR wyraził bardzo krytyczną opinię na temat zmian zasad rozliczania właścicieli instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, jakie wprowadziłaby forsowana obecnie nowelizacja ustawy o OZE. Samorząd zwrócił się w tej sprawie do premiera, ministra rolnictwa i marszałka Sejmu.

W wystosowanych pismach KRIR wyraził stanowczy sprzeciw wobec zapisom poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą zmian w systemie rozliczania prosumentów ze sprzedawcą energii elektrycznej.

"W ramach zaproponowanego sytemu tzw. net-billingu, energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. Podstawą rozliczeń będzie depozyt prosumencki, czyli konto prosumenckie prowadzone przez sprzedawcę energii, które będzie zasilane wartością energii elektrycznej. Za energię elektryczną pobraną z sieci prosument będzie płacił według stawek operatora." - czytamy w stanowisku rolniczego samorządu.

Jak argumentuje KRIR: "Zaproponowany system jest niekorzystny dla prosumentów ze względu na dużą różnicę cen energii na rynku a stawek proponowanych przez operatora. Stanowi to zagrożenie dla wyhamowania inwestycji gospodarstw domowych w instalacje odnawialnych źródeł energii, ze względu na wydłużony czas zwrotu inwestycji."

KRIR jednocześnie wnioskował, aby cena energii wprowadzana przez prosumenta do sieci nie była niższa niż 25 procent ceny energii sprzedawanej przez operatora sieci.