Czy może odnieść się pan do wyników kontroli NIK-u dotyczących poszukiwań gazu łupkowego?

- Zakres czasowy tej kontroli obejmował okres do końca roku 2012 i teraz jesteśmy już na innym etapie. Decyzje, które były podejmowane w Ministerstwie Środowiska, doprowadziły do zmiany przynajmniej części nieprawidłowości, które kontrola wykazała.

Mówię np. o skróceniu kolejki, jeśli chodzi o załatwianie spraw koncesyjnych czy o wzmocnieniu kadrowym pionu geologicznego. Zostało też wydane rozporządzenie, które ułatwia prace poszukiwawczo-rozpoznawcze związane z wymogiem uzyskiwania ocen oddziaływania na środowisko. I teraz, to oczywiście rzecz najistotniejsza, czas, żeby przyśpieszyć zmiany regulacyjne.

Po spotkaniach z inwestorami i ekspertami mam nadzieję, że taki projekt będzie gotowy na przełomie stycznia i lutego. Liczę na to, że w najbliższym miesiącu Rada Ministrów przyjmie to, jako autopoprawkę do istniejącego projektu.

Jaki będzie docelowy model poszukiwań gazu łupkowego?

- Jeśli chodzi o poszukiwania, to proponujemy zniesienie obecnie funkcjonującego modelu opartego na dwóch koncesjach - osobną na poszukiwanie i rozpoznawanie. Będziemy proponować jedną, tak jak to jest w większości krajów - na rozpoznawanie, wyszukiwanie i wydobywanie. A z drugiej strony będziemy proponować, żeby prace poszukiwawcze były uwolnione od konieczności pozyskiwania koncesji, żeby były prowadzone na zasadzie zgłoszenia.

Jak wygląda dialog z firmami zainteresowanymi poszukiwaniem czy wydobywaniem gazu łupkowego w Polsce?

- Myślę, że te rozmowy i konsultacje w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca nabrały tempa. Przede wszystkim są mocno merytoryczne. Ostatnie spotkanie pokazało, że jest możliwe lepsze zrozumienie naszych intencji - w tym sensie, że możemy pewne rzeczy nieco inaczej zapisać, oddając dokładnie te cele, które nam przyświecały przy proponowanej regulacji.

Mówię choćby o koncesjach, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Jeśli chodzi o zmiany proponowane przez przedsiębiorców, to po raz pierwszy pojawiły się propozycje, które były opatrzone podpisami czterech najważniejszych organizacji, które pracowały przy tym projekcie.

Widać więc, że ten proces konsultacji, który został przeze mnie zaproponowany, doprowadził też do ujednolicenia stanowiska wśród przedsiębiorców, bo wcześniej takiego wspólnego i bardzo konkretnego przekazu nie mieliśmy.

Zdajemy sobie sprawę, że interesy inwestorów mogą być różne od interesów ministra środowiska i skarbu państwa, ale z drugiej strony nie chcemy tworzyć regulacji, które będą stanowiły bariery, szczególnie w fazie rozpoznawania i potem wydobycia. [...]

Jakie jest pana zdanie o sytuacji energetyki wiatrowej? Ostatnio padają propozycje zaostrzenia regulacji dotyczących sytuowania farm, projekt prezydenckiej ustawy kładzie z kolei duży nacisk na ochronę krajobrazu. Czy w sumie nie doprowadzi to do powstrzymania rozwoju energetyki wiatrowej?

- Sprawa jest dość złożona, bo mamy projekt nowelizacji ustawy o OZE, zaproponowany przez ministra gospodarki, jest wspomniany projekt ustawy prezydenckiej i one mogą oczywiście wpłynąć na rozwój energetyki wiatrowej.

Jesteśmy za tym, żeby odnawialne źródła energii w sposób zrównoważony się rozwijały. Nie wiem, czy akurat energia wiatrowa - patrząc na mapy meteorologiczne - jest najlepszym rozwiązaniem dla Polski. Trzeba wyważyć, które dziedziny OZE, z punktu widzenia szeroko rozumianych interesów Polski: lokalnych, środowiskowych, ekonomicznych - są najbardziej dla nas korzystne.

Mówię też o farmach wiatrowych, bo jeżeli będziemy ich mieli więcej, to np. zapotrzebowanie na pozyskiwanie energii z innych źródeł odnawialnych będzie mniejsze. To są w końcu naczynia połączone.

Jesteśmy dopiero w trakcie przygotowywania stanowiska rządu w sprawie ustawy krajobrazowej, dyskusja na temat ustawy o OZE jest prowadzona. Najważniejsze decyzje nie zostały podjęte, a dla nas to jedna z podstawowych ustaw. Ona będzie rzutowała także na działalność np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz programów, które będzie on uruchamiał.

Skutków pośrednich przyjęcia tych rozwiązań będzie wiele. Wydaje mi się, że intencją ministra Piechocińskiego jest, żeby te prace zakończyć w tym półroczu, bo niepewność też nie jest dobra dla inwestorów. Oni chcę wiedzieć, w jakiej sytuacji regulacyjnej się za chwilę znajdą i jakie technologie czy jakie kierunki pozyskiwania energii będą popierane przez państwo.

Czy pana zdaniem system aukcyjny proponowany w ustawie o OZE będzie skuteczny? Czy pozwoli na realizację zobowiązań Polski wobec Unii?

- Sam system aukcyjny jest tylko elementem tej ustawy. Jak patrzymy na jej całość, to mamy pewne wątpliwości, czy dotychczasowy proces, który do tej pory obserwowaliśmy, czyli powolne dochodzenie do wymagań unijnych, nie zostanie zachwiany. Mam obawy, czy regulacje proponowane w tej ustawie nie doprowadzą do tego, że zejdziemy z dobrej ścieżki.

Obawiam się, że ten projekt w niedostatecznym stopniu uwzględnia wymogi unijne związane z minimalnymi poziomami udziału OZE w ogólnym zapotrzebowaniu na energię.

Całą rozmowę z Maciejem Grabowskim można przeczytać na Portalu Samorządowym.