Na wstępie należy podkreślić, że Ministerstwo Gospodarki konsekwentnie realizuje działania mające na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla funkcjonowania krajowego rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych. Działania te związane są m.in. z podwyższaniem dopuszczalnej zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych, ułatwieniami w realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych oraz wprowadzaniem mechanizmów wsparcia, które będą skutecznie wspierały rozwój tego rynku.

W celu stworzenia możliwości stosowania w Polsce benzyn z zawartością do 10% biokomponentów obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, której celem będzie wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2009/30/WE zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw w transporcie drogowym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE w odniesieniu do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93/l2/EWG.

W przedmiotowej nowelizacji Ministerstwo Gospodarki planuje m.in. zamieszczenie przepisów umożliwiających wprowadzanie do obrotu paliw zawierających do 10% bioetanolu w benzynach silnikowych wraz z jednoczesnym umieszczeniem obowiązku wprowadzania do obrotu, w okresie przejściowym, benzyn silnikowych zawierających do 5% ww. biokomponentu.

Ponadto, mając na uwadze fakt, że przedłużają się prace nad opracowaniem normy europejskiej dla przedmiotowego paliwa, Ministerstwo Gospodarki zleciło opracowanie normy zakładowej dla bezołowiowej benzyny silnikowej zawierającej do 10% objętościowo bioetanolu, która będzie podstawą do przygotowania projektu rozrządzenia Ministra Gospodarki określającego wymagania jakościowe dla tego rodzaju benzyny. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi w praktyce wprowadzanie benzyn z zawartością do 10% bioetanolu do powszechnego obrotu na polskim rynku.
Odnosząc się do kwestii transpozycji przepisów dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE w Ministerstwie Gospodarki przygotowano projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wprowadza on m.in. przepisy dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju i systemu weryfikacji ich spełnienia. Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych do projektu w ramach Komitetu stałego Rady Ministrów. Nowa wersja przedmiotowego projektu w najbliższym czasie zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Komitet.

Podczas prac nad projektem celem resortu gospodarki było stworzenie takich przepisów, które będą w możliwie najmniejszym stopniu stanowić obciążenie dla podmiotów działających na rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych. System weryfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju z jednej strony ma być transparentny i pozwalać na monitorowanie przepływu strumieni biokomponentów i biopaliw w kraju, z drugiej procedury w nim zawarte nie mogą rodzić nadmiernych barier administracyjnych oraz kosztów dla przedsiębiorców. Wdrożenie systemu certyfikacji pozwoli na zminimalizowanie ryzyka, że surowce do produkcji biokomponentów będą pozyskiwane ze szkodą dla środowiska naturalnego i ułatwi promowanie nowych, czystszych technologii wytwarzania biopaliw.
Podkreślenia wymaga również fakt, że w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem rozporządzenia, będącego realizacją upoważnienia ustawowego zawartego wart. 37a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Przewiduje się, że przedmiotowe rozporządzenie, określające szczegółowe warunki, sposób i tryb przyznawania dofinansowania na promocję wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych, wejdzie w życie w połowie bieżącego roku.