Partnerem Polski jest tym razem Bank Światowy. Ilość sprzedanych jednostek i wartość umów to informacje niejawne ze względu na biznesowy charakter negocjacji - żaden handlujący kraj ich nie ujawnia. Łączna wartość wszystkich zawartych przez Polskę umów sprzedaży to ok. 130 mln euro.

Środki pochodzące ze sprzedaży jednostek AAU zostaną przekazane na rachunek klimatyczny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie realizacji programów i projektów powodujących redukcję emisji gazów cieplarnianych - tym razem celem jest zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

A konkretnie? Wykonanie izolacji termicznej ścian i dachów, wymiana drzwi i okien na energooszczędne, wymiana instalacji odpowiedzialnej za wentylację, wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne. Umowy przewidują możliwość dofinansowania w postaci dotacji w wysokości do 30 proc., a dodatkowo wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie pożyczki preferencyjnej ze środków NFOŚiGW w wysokości do 60 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. Przewiduje się udzielanie 50 proc. zaliczek.

Realizacja umów pozwoli na termomodernizację ponad 150 budynków i zmniejszenie zużycia energii przez te budynki o 110 tys. MWh rocznie. Wybór projektów w ramach programu odbędzie się w trybie konkursowym według transparentnych zasad określonych w ustawie GIS.

Minister Andrzej Kraszewski komentując zawarcie umów: - Cieszymy się ze współpracy z Bankiem Światowym i powiększenia polskiego kapitału na działania modernizacyjne i chroniące klimat jednocześnie. W ciągu ostatnich czterech lat udało nam się stworzyć odpowiednie prawo i zarobić na klimacie 130 mln euro - to ogromny zastrzyk kapitału dla polskiego środowiska i gospodarki.

Polska zawarła 7 umów sprzedaży AAU począwszy od listopada 2009 roku: dwie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, działającym na rzecz Hiszpanii i Irlandii, dwie umowy z prywatnymi firmami japońskimi oraz umowę z japońską organizacją rządową oraz dwie umowy z Bankiem Światowym na rzecz Spanish Carbon Fund i Carbon Fund for Europe.

Polski system GIS jest transparentny i wiarygodny. Analizy prowadzone w trakcie przygotowania ostatnich dwóch umów potwierdziły zgodność polskiego Systemu GIS z wymogami Banku Światowego w odniesieniu do standardów dotyczących ochrony środowiska, uwzględnienia aspektów społecznych, procedur zamówień publicznych.

NFOŚiGW, jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, dysponuje środkami w wysokości ponad 430 mln zł na dofinansowanie OZE oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (termomodernizacji). W ramach dodatkowego wsparcia realizacji przedsięwzięć oferuje uzupełniające dofinansowanie w formie pożyczek. Ponad 60 proc. środków jest przeznaczonych na termomodernizację.

NFOŚiGW ogłosił w 2010 r. i 2011 r. 7 naborów wniosków w celu wykorzystania środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek AAU. Do chwili obecnej podpisano umowy o dofinansowaniu 13 przedsięwzięć na ponad 74 mln zł dofinansowania dotacyjnego ze środków ze sprzedaży AAU oraz 75 mln zł dofinansowania w formie pożyczki.

Trwają też negocjacje dotyczące przyznania dofinansowania dla kolejnych 21 projektów o szacowanej kwocie dofinansowania dotacyjnego 78 mln zł oraz pożyczkowego w wysokości 135 mln zł. W trakcie oceny jest 266 wniosków o wnioskowanej kwocie dofinansowania dotacyjnego w wysokości ponad 460 mln zł.

Nasz kraj posiada trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ) na świecie: ok. 500 mln jednostek za lata 2008-2012 (po Rosji i Ukrainie). Nadwyżka jest wynikiem bardzo trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki. Osiągnięcia te wynikają w mniejszym stopniu z upadku niektórych energochłonnych przedsiębiorstw w okresie transformacji, w większym stopniu z działań na rzecz środowiska: ustanowieniu kompleksowego systemu finansowego dla środowiska, w dalszej kolejności sprawnemu dostosowywaniu naszych krajowych wymogów do restrykcji unijnych.

Polsce udało się zredukować emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc., podczas gdy zobowiązanie z Protokołu wynosiło 6 proc. przy jednoczesnym wzroście PKB.