Zgodnie z ustawą z 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 153, poz. 902), do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) wprowadzono przepisy, na mocy których począwszy od 1 stycznia 2012 r. wytwórcy biokomponentów będą zobowiązani do składania w ARR informacji dotyczących sprzedaży lub zbycia w innej formie wytworzonych przez siebie biokomponentów. Ponadto, wytwórcy jak i inne podmioty biorące udział w obrocie biokomponentami będą zobowiązani do przekazywania nabywcom tych biokomponentów pisemnych informacji zawierających dane dotyczące rodzajów i ilości poszczególnych surowców, które zostały zużyte do ich wytworzenia.

Wykonując obowiązek opracowania i udostępnienia pierwszych wzorów informacji dotyczących sprzedaży lub zbycia w innej formie biokomponentów, wskazany w art. 5 ust 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, Agencja Rynku Rolnego opublikowała następujące dokumenty:
- Zasady składania informacji o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentów do celów związanych z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego.
- Informacja o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu,
- Informacja wytwórcy o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu.

Wprowadzenie obowiązku składania niniejszych informacji jest związane z przewidzianą od 2012 roku możliwością obniżenia przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez nie na potrzeby własne, który są zobowiązane zapewnić w danym roku.