Jak wynika z informacji ministerstwa nie jest możliwe dokonywanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie biopaliwa oznaczonego kodem CN innym niż 2710 19 41 do 2710 19 49.

 

Równocześnie resort rolnictwa  informuje, że w ustawie z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej wprowadzono zapisy, które umożliwiają stosowanie w okresie od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. obniżonych stawek akcyzy dla:

  • wyrobów powstałych ze zmieszania benzyn silnikowych z biokomponentami, zawierających powyżej 80 proc. biokomponentów - obniżenie akcyzy o 1,56 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych benzyn, z tym że kwota należnej akcyzy nie może być niższa niż 10,00 zł/1000 litrów;
  • wyrobów powstałych ze zmieszania olejów napędowych z biokomponentami, zawierających powyżej 80 proc. biokomponentów - obniżenie akcyzy o 1,04 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do oleju napędowego, z tym że kwota należnej akcyzy nie może być niższa nit 10,00 zł/1000 litrów;
  • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, przeznaczonych do napędu silników spalinowych - stawka akcyzy wynosi 10,00 zł/1000 litrów.

 

Powyższy mechanizm obniżonych stawek akcyzy będzie obowiązywać po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej w formie obniżonych stawek ze wspólnym rynkiem.

 

Wyżej wymieniona ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej wprowadza również rozwiązania dotyczące funduszu promocji biokomponentów i biopaliw ciekłych.

 

W ramach funduszu promocji przewidziano wsparcie finansowe m.in. dla inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych w celu zmniejszenia kosztów ich wytwarzania oraz poprawy konkurencyjności na rynku.

 

Szczegółowe warunki oraz sposób i tryb przyznawania dofinansowania określi Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów. Z oszacowań wielkości zużycia paliw ciekłych wynika, że kwota wsparcia może osiągnąć poziom 300-400 mln zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami, fundusz rozpocznie funkcjonowanie od stycznia 2012 r.