Otwierając kongres wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podkreślał, że jest to złączenie działań wielu środowisk zaangażowanych w różne dziedziny odnawialnych źródeł energii (OZE), m.in. wiatr, wodę, wykorzystanie biogazu, czy energii solarnej.

Według Pawlaka w sytuacji kryzysu gospodarczego korzystniejsze jest wytwarzanie energii w sposób rozproszony, takie, jak stosowane w projektach OZE, a nie dużych, kosztownych i długotrwałych inwestycji centralnych. - Jeśli energia produkowana jest blisko domu, tam, gdzie jest zużywana, to takie rozwiązanie jest dużo bezpieczniejsze - przekonywał.

W ocenie wicepremiera, w Polsce jest bardzo duży potencjał do rozwoju odnawialnych źródeł, ale kluczowe jest przełamanie oporu finansistów przed inwestowaniem w taką energię. - Z technicznego punktu widzenia istotne jest tworzenie możliwości magazynowania takiej energii - podkreślał.

Kongres dotyczy prawie wszystkich aspektów energetyki odnawialnej. Debaty dotyczą m.in. wpływu unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego na gospodarkę krajów UE i jej konkurencyjność, kondycji sektora energetyki odnawialnej w okresie kryzysu gospodarczego, odpowiedzialności polskich przedsiębiorstw za środowisko naturalne.

Uczestnicy warszawskiego spotkania rozmawiają o przygotowywanej ustawie o odnawialnych źródłach energii i rozwiązaniach unijnych, możliwościach wsparcia krajowego sektora dla zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

W programie dwudniowej imprezy znalazły się debaty dotyczące rozwiązań podatkowych na rynku energii i paliw odnawialnych, opodatkowania budynków potrzebnych przy wytwarzaniu energii, oferty polskich banków przy powstawaniu takich inwestycji oraz stosowania leasingu przy projektach z dziedziny energetyki odnawialnej.

Sesje tematyczne drugiego dnia kongresu będą dotyczyły szczegółowych problemów poszczególnych dziedzin energetyki odnawialnej. Podczas spotkań będzie można np. poznać rozwiązania stosowane przy projektowaniu farm wiatrowych, wież, śmigieł, nowe trendy w technologiach turbin wiatrowych czy możliwości wykorzystania wiatrowego potencjału Polski.

Jedną z sesji organizatorzy poświęcili wyłącznie kwestiom wytwarzania biogazu - zarówno technologiom wytwarzania, zaopatrzeniu w surowiec do produkcji, jak i rozwiązaniom prawnym dotyczącym tej działalności i uwarunkowaniom społecznym lokalizowania biogazowni w Polsce.

Poruszone mają być też sprawy uzyskiwania koncesji, problemy z zaopatrzeniem w biomasę elektrowni i ciepłowni, zagadnienia finansowania projektów ekologicznych, gospodarki odpadami w energetyce, prawne rozwiązania sprzyjające funkcjonowaniu odnawialnych źródeł energii, kwestie gospodarowania odpadami po produkcji energii odnawialnej, m.in. biogazu czy biopaliw.

Tematyka kongresu obejmie też m.in. nowe technologie i rozwiązania inteligentne w budownictwie, oświetleniu, sieciach przesyłowych i motoryzacji, zastosowania geotermii i pomp ciepła. Przedstawione zostaną także nowe rozwiązania dla elektrowni wodnych, przydomowych wiatraków, mikrobiogazowni, czy służące wykorzystaniu energii słonecznej do ogrzewania budynków i wytwarzania prądu elektrycznego.