Parlament Europejski w Strasburgu głosował w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł Energii (RED II). Zgodnie z tym minimalny udział energii odnawialnych w transporcie ma wzrosnąć z 10 do 14 proc. do 2030 r.

Biopaliwa z biomasy pochodzącej z upraw, a zatem również bioetanolu z buraków cukrowych i ziarna paszowego, mogą nadal stanowić do 7 proc. wkładu.

Biopaliwa drugiej generacji powinny mieć minimalny udział w sektorze transportu 1 proc. od 2025 r. i 3,5 proc. w 2030 r.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca podkreślił, że osiągnięty kompromis jest pozytywnym sygnałem. Dobrą wiadomością jest fakt, że UE wyznaczy ogólny cel w zakresie energii odnawialnej na poziomie 32  proc. oraz wprowadzi wiążące zobowiązanie dla dostawców paliw do stosowania domieszek na poziomie co najmniej 14 proc. bez ograniczeń technologicznych. Pomocne będzie także to, że do 2030 roku maksymalny udział biopaliw pochodzenia roślinnego wykorzystywanych w transporcie zostanie utrzymany na poziomie 7  proc. Zapewni to producentom biopaliw długoterminowe stabilne ramy współpracy.

Są też pewne obawy. Branża biopaliw pochodzenia roślinnego w UE nie będzie miała możliwości rozwoju, ponieważ stopniowe wycofywanie z użycia oleju palmowego zostało odroczone do 2030 roku. Jest to tym bardziej niefortunne, że przy produkcji biopaliw pochodzenia roślinnego w UE wytwarzane są bogate w białko produkty uboczne przeznaczone do stosowania w paszach. Produktów tych potrzebują hodowcy zwierząt. Nastąpi zatem utrata możliwości dodania wartości w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Copa-Cogeca chciałaby, żeby do 1 lutego 2019 r. KE opublikowała akt delegowany określający surowce o wysokim ryzyku pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC), w przypadku których obserwuje się znaczne rozszerzenie obszaru produkcji na grunty pochłaniające duże ilości dwutlenku węgla. Rozczarowujące jest również to, że dyrektywa nadal zawiera sztuczne mnożniki, które źle oddają prawdziwy wpływ na środowisko. W odniesieniu do bioenergii leśnej dobrą wiadomością jest to, że dyrektywa uwzględnia istniejące prawodawstwo dotyczące lasów i gospodarki leśnej w państwach członkowskich UE.

Konieczne jest  upewnienie się, że wdrożenie zaktualizowanej dyrektywy zapewni stabilność obecnych i przyszłych inwestycji oraz uproszczenie zarówno na poziomie UE, jak i na szczeblu krajowym.

Copa-Cogeca są rozczarowane tym, że w ostatecznym kompromisie utrzymano możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie dodatkowych wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do bioenergii leśnej. Ostateczna decyzja nie jest w pełni spójna z innymi obszarami polityki, takimi jak Wspólna Polityka Rolna (WPR), w której produkcja biopaliw odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu rolnikom dodatkowego źródła dochodów, krajowej produkcji pasz białkowych i stabilizacji rynków towarów rolnych.