Na przedsięwzięcia związane z biogazem i biomasą złożono 76 wniosków na łączną kwotę 1518 mln zł, na związane energią wiatrową - 53 wnioski - 1061 mln zł., na kogenerację - 21 wniosków na kwotę 472 mln zł, a na geotermię 1 wniosek na 24 mln złotych.

Składane wnioski poddawane są dwuetapowej ocenie: weryfikacji formalnej oraz, w drugim etapie, opinii ekologiczno - technicznej i finansowej. Środki na program priorytetowy pochodzą z opłat zastępczych i kar, jakie przedsiębiorstwa energetyczne ponoszą za niewypełnienie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej.

Obecnie trwa weryfikacja wniosków oraz wzywanie beneficjentów do ich uzupełniania.

Według informacji uzyskanych w NFOŚ i GW lista rankingowa projektów, które uzyskają dofinansowanie, ukaże się maju.