Kierunki i priorytety polityki handlowej UE zdefiniowane w Komunikacie:
- działania w wymiarze wielostronnym oraz dwustronnym;
- sfinalizowanie rundy dauhańskiej WTO;
- pogłębienie stosunków handlowych z partnerami strategicznymi Unii Europejskiej, takimi jak Stany Zjednoczone, Rosja i Japonia - walka z pozataryfowymi barierami handlowymi;
- utrzymanie przewagi konkurencyjnej w dziedzinie innowacyjnych i wysokiej jakości produktów, które generują trwałe i dobrze płatne miejsca pracy;
- zniesienie barier w dziedzinach stanowiących zaplecze dla sprawnie działającego globalnego łańcucha dostaw produktów - transport, łączność, usługi handlowe, usługi finansowe, wolne zawody;
- przepływ kapitału i bezpośrednie inwestycje zagraniczne: prawie połowa światowego handlu odbywa się dzisiaj pomiędzy filiami międzynarodowych przedsiębiorstw, które prowadzą wymianę towarów i usług pośrednich;
- większe otwarcie zagranicznych rynków zamówień publicznych.

Zaplanowane w ramach realizacji polityki działania:
- systematyczne wdrażanie wszystkich umów handlowych;
- priorytet dla wprowadzania w życie dwustronnych umów o wolnym handlu;
- strategia dostępu do rynku - kluczowy element egzekwowania reguł handlu (w oparciu o współpracę z państwami członkowskimi i przedsiębiorcami utworzono w państwach trzecich, a także w Brukseli, zespoły zajmujące się ułatwieniem dostępu do rynku. Strategia dostępu do rynku przyniosła wymierne rezultaty, takie jak likwidacja barier dla handlu w państwach trzecich czy poprawa warunków dostępu do rynku dla przedsiębiorstw z UE);
- koordynacja i wzmocnienie działań w dziedzinie bezpieczeństwa konsumenta;
- wyrównanie warunków konkurencji w stosunku do państw trzecich;
- międzynarodowa współpraca celna;
- odpowiednia ochrona własności intelektualnej;
- ochrona produkcji krajów UE poprzez instrumenty ochrony handlu;
- stworzenie mechanizmów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw zamierzających rozwijać działalność w skali międzynarodowej;
- wzmocnienie roli przedstawicielstw UE jako punktów kontaktowych dla unijnych przedsiębiorstw działających za granicą.