We wtorek rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza on również zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Wytwórców biogazu będą mogli brać udział w aukcjach

W uzasadnieniu napisano, że znowelizowane zostaną przepisy, dzięki czemu łatwiejszy będzie udział wytwórców biogazu w aukcjach,  a ogłoszenie samych aukcji możliwe będzie jeszcze w tym roku.

Podkreślono, że jest to kluczowe ze względu na konieczność zapewnienia alternatywy dla dostaw paliw gazowych z kierunku rosyjskiego.

- Dzięki tej zmianie możliwe będzie przeprowadzenie aukcji dla biogazu jeszcze w 2022 r., co pozwoli na szybsze rozpoczęcie planowanych do realizacji inwestycji w źródła wytwórcze biogazu. Intensyfikacja rozwoju wytwarzania biogazu jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i krajowym - uzasadnił zmiany rząd.

Zwrócono uwagę, na rozszerzenie ustawowego katalogu obiektywnych przesłanek (równocześnie specyficznych dla technologii biogazowej), których wystąpienie zwalniałoby z obowiązku nałożenia na inwestora kary za niedostarczenie 85 proc. wolumenu energii wykazanego w zwycięskiej ofercie aukcyjnej.

Rozwój sektora biogazu w Polsce 

Dodano, że zmiana oczekiwana jest przez branżę biogazową, która wskazywała dotychczasowe brzmienie przepisów za barierę uniemożliwiającą uczestnictwo wytwórców biogazu w aukcjach.

W efekcie rozwój sektora biogazu w Polsce opiera się na instalacjach do 1 MW, które są wyłączone z obowiązku udziału w aukcjach zgodnie z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej w tym sektorze - stwierdzono w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dodano również art. 184j do ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Wyjaśniono, że jest on efektem zgłaszanych przez wytwórców problemów z realizacją obowiązku określonego procentowego udziału biomasy rolniczej w bilansie biomasy spalanej na cele energetyczne. Problemy wynikają z trudności w pozyskaniu biomasy rolniczej z Europy Wschodniej (głównie Ukraina i Białoruś). Chodzi o łuskę słonecznika, pellet z łuski słonecznika . W okresie inwazji Rosji na Ukrainę dostawy tej biomasy zostały drastycznie ograniczone bądź wstrzymane. Uniemożliwia to także realizację planowanych i już wynegocjowanych kontraktów - podkreślono w uzasadnieniu.

Zawieszenie obowiązku określonego procentowego udziału biomasy rolniczej w bilansie biomasy spalanej na cele energetyczne umożliwi wypracowanie umów z nowymi dostawcami biomasy agro, głównie z Polski, co zapewni ponowną jego realizację w 2023 r. - zaznaczył ustawodawca.

Rząd zwrócił także uwagę, że w związku z wdrożeniem 12 kwietnia br. zakazu importu węgla kamiennego z Rosji i Białorusi istnieje konieczność zapewnienia alternatywnych kierunków dostaw, które zastąpią dotychczasowe dostawy z tych państw. Konieczne jest też uzupełnianie i budowanie zapasów by uniknąć ewentualnego deficytu węgla w okresie grzewczym 2022/2023.

Zaznaczono, że w nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dodano więc rozwiązanie wprowadzające przepisy epizodyczne, które umożliwiają przekierowanie w 2022 r. wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS), aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne oraz uzupełnić zapasy.

Zaproponowane przepisy pozwolą na stworzenie zapasów węgla kamiennego i ograniczenie ryzyka wzrostu ubóstwa energetycznego, które w krajowych warunkach jest związane głównie z pokrywaniem zapotrzebowania na ciepło - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.