Zgodnie z nową regulacją biogaz rolniczy oznacza paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Kolejną istotną zmianą jest rozszerzenie zakresu obowiązków nałożonych na sprzedawców z urzędu w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne, zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, po średniej cenie jej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym. Powyższa ustawa wprowadziła w życie przepisy zobowiązujące sprzedawców z urzędu do stosowania ww. ceny również w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez prezesa Agencji Rynku Rolnego (wcześniej powyższy obowiązek odnosił się wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Ponadto, ustawodawca wprowadził zwolnienie z ponoszenia opłat skarbowych za czynności urzędowe związane z prowadzeniem przez prezesa Agencji Rynku Rolnego rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego dokonywanych na wniosek przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW oraz przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego i wprowadzaniem go do sieci dystrybucyjnej gazowej.