Zdaniem resortu gospodarki proponowane zmiany przyniosą oszczędności. Według ich wyliczeń orientacyjny koszt systemu wsparcia wg obowiązujących przepisów dla OZE w 2020 r. wyniósłby blisko 9 mld zł, a orientacyjny koszt systemu wsparcia przy uwzględnieniu proponowanej optymalizacji - ponad 4,2 mld zł.


Ministerstwo Gospodarki przedstawiło m.in. propozycję nowego systemu aukcyjnego dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które są inne dla nowych i zmodernizowanych instalacji, a także tych już działających na rynku, które będą mogły wybierać: system aukcji lub świadectwa pochodzenia.

Wiceminister Jerzy Pietrewicz na konferencji podkreślił, że branża energetyczna rozwija się dynamicznie dlatego potrzebne jest stabilne prawo, które nie tylko ureguluje rynek, ale także pomoże realizować nowoczesne i wydajne projekty w sektorze. - Dlatego nowe rozwiązania w zakresie źródeł odnawialnych w pierwszej kolejności powinny wspierać sprawdzone technologie, które nie generują wysokich kosztów - powiedział Pietrewicz.

Do podstawowych celów projektu należą m.in. wypełnienie zobowiązań OZE wynikających z Pakietu Energetyczno-Klimatycznego, z uwzględnieniem kosztów obciążających odbiorców energii oraz kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Aktualny pozostaje cel 19 proc. udziału energii elektrycznej z OZE do 2020 r. wyznaczony w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. oraz powtórzony w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Najistotniejszym kryterium oceny systemu wsparcie będzie jego koszt. Niezbędne jest adresowanie wsparcia w pierwszej kolejności do sprawdzonych i opanowanych technologii, które w Polskich warunkach charakteryzują się największą stabilnością oraz najniższym kosztem wytwarzanej energii elektrycznej.

Na czym będzie polegał system optymalizacji? Po pierwsze polegać będzie na systemie wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, co zagwarantuje poszanowanie praw nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej z OZE przed wejściem w życie nowej regulacji ustawowej. Ministerstwo chcę zachować system wsparcia o zielone certyfikaty z pewnymi korektami, będą one obowiązywać tylko do końca roku 2021. Okres wsparcia będzie wynosił maksymalnie 15 lat. Opłata zastępcza zostanie "zamrożona" na poziomie z 2013 r. tj. 297,4 zł/MWh. Obowiązek OZE będzie ustalany corocznie w oparciu o prognozy. Obowiązek obrotu świadectwami będzie odbywał się na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (do rozstrzygnięcia pozostaje procentowa wysokość przedmiotowego obowiązku).

Nowe rozwiązania będą miały przed sobą istniejące już instalacje (wytwórcy energii elektrycznej z OZE z wyłączeniem wytwórców energii elektrycznej w instalacjach spalania wielopaliwowego oraz elektrowniach wodnych powyżej 1 MW) będą one miały możliwość wyboru albo korzystania do roku 2021 ze świadectw pochodzenia lub zadeklarowaniem chęci przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego, dedykowanego wyłącznie inwestycjom już zrealizowanym. Wytwórca energii elektrycznej będzie mógł dokonać wyboru pomiędzy ww. rozwiązaniami w ciągu 2 lat od wejścia w życie nowych przepisów. Trzeba podkreślić, że łączny okres wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE będzie wynosił maksymalnie 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia, z uwzględnieniem okresu wsparcia w systemie świadectw pochodzenia. Przedmiotem aukcji będzie ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, w danym okresie czasu, a kryterium cena za wytworzoną 1 MWh energii elektrycznej lub 1 m³ biogazu rolniczego. Elementem aukcji będzie cena referencyjna za jednostkę energii elektrycznej z uwzględnieniem zainstalowanej mocy elektrycznej lub wydajności wytwarzania biogazu rolniczego.

Kolejne rozwiązanie tyczy się wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych (po wejściu w życie regulacji) i zmodernizowanych instalacji (w wyniku modernizacji przyrostu mocy i wydajności, zainstalowano urządzenia nie wcześniej niż 4 lata przed dniem wytworzenia energii i instalacja nie może być wykorzystywana do wytworzenia energii do współwspalania). Propozycja ta kierowana jest do instalacji OZE o mocy zainstalowanej powyżej 50 MWe wytwarzające energię elektryczną z biomasy, a także instalacje spalania wielopaliwowego nie będą korzystały z systemu wsparcia opartego na mechanizmie aukcji. Minimum ¼ środków z opłaty OZE alokowana będzie na zakup energii elektrycznej z instalacji lub biogazu rolniczego w przedziale mocy powyżej 40 kWe do 1 MWe., a w zakresie produkcji biogazu rolniczego powyżej 160 tys. m³/rok do 4 mln m³/rok. Przedmiotem aukcji będzie określona przez Prezesa URE ilość wyprodukowanej energii elektrycznej lub biogazu rolniczego przez okres 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego w instalacji OZE za które przysługiwało wsparcie. Wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu rolniczego powinno rozpocząć się nie później niż 4 lata od daty rozstrzygnięcia aukcji. Cena ustalona w wyniku aukcji pozostaje niezmienna przez okres 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego. Co ważne projekty ubiegające się o udział w aukcji podlegają procedurze prekwalifikacji (wstępnej ocenie), która ma umożliwić przystąpienie do realizacji inwestycji niezwłocznie po wygraniu aukcji.

Ostatni zakres tyczy się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających rozwój małoskalowej energetyki prosumenckiej służącej zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych przez odbiorców. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacji. Będą oni zwolnieni z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii.

Szczegóły zamieszczamy poniżej.