W środę pod drugie czytanie ma zostać poddany projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, do którego komisja energii, klimatu i aktywów wprowadziła we wtorek poprawki redakcyjne.

Proponowane przepisy, przyjęte w pierwszym czytaniu do dalszego procedowania bez ani jednego głosu sprzeciwu, zakładają, że w pierwszej fazie działania systemu wsparcia, będzie ono przyznawane dla morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa URE.

Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., co wynika m. in. z wchodzącej nowej dyrektywy RED II, przewidującej, że systemy wsparcia dla OZE mają mieć charakter konkurencyjny. Wnioski musza trafić do prezesa URE przed 31 marca. Mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody KE.

Wysokość ceny, będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda w pierwszej fazie systemu wsparcia, zostanie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne. Ujemne saldo to różnica miedzy przychodem ze sprzedaży energii na rynku a kosztami inwestora, którą pokrywa rząd. Mechanizm ten działa, gdy ceny na rynku są niższe niż koszty produkcji.

W kolejnych latach wsparcie będzie przyznawane już w formule konkurencyjnych aukcji - pierwsza ma się odbyć w 2025, druga w 2027 r. Obie mają doprowadzić do budowy kolejnych 5 GW mocy. Maksymalny okres wsparcia dla farm offshore przewidziano na 25 lat.

Projekt przewiduje, że do systemu wsparcia nie będą dopuszczane urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej wyprodukowane wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii, lub takie, które były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot.

W ustawie ma zostać zapisany specjalny podatek od morskich farm wiatrowych, które nie są obłożone podatkiem od nieruchomości. Podstawą opodatkowania będzie moc zainstalowana danej farmy.

Przewidziano także drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego; która ma umożliwić wydawania zaświadczeń w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Posłowie zajmą się także poprawkami komisji do projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który ma wzmocnić ochronę prawną pokrzywdzonych dzieci w postępowaniach karnych. Projekt ma uściślić przepisy zawierające gwarancje procesowe przysługujące pokrzywdzonym, szczególnie osobom małoletnim. Chodzi o wprowadzenie przepisów dostosowujących Kpk do unijnych dyrektyw.

Sejm rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który ma umożliwić pracodawcy ubieganie się o rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika.

Posłowie zajmą się sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie zmian w ustawie z zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, tzw. konwencji stambulskiej. Projekt dotyczy zmiany dwóch, wycofania jednego i przedłużenia terminu obowiązywania czwartego z zastrzeżeń złożonych przez Polskę do Konwencji.

Wieczorem Sejm ma głosować nad wnioskiem o uzupełnieniem porządku obrad o informację premiera na temat sytuacji w elektrowni w Ostrołęce oraz nad informacją Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań placówek leczniczych na zwiększoną liczbę zachorowań na COVID-19, która została przedstawiona w czwartek.