Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych ma odpowiadać na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na uwarunkowania meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym.

Ponadto, zgodnie z Polityką Energetyczną Polski 2040 („PEP2040”) polskie biogazownie mogą pełnić w systemie nie tylko istotną rolę wytwórczą, ale również szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na moc.

Biogazownie przeciwwagą czy uzupełnieniem inwestycji w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne?

Elastyczność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w tego rodzaju instalacjach stanowi istotny atut wobec rosnącego udziału mniej stabilnych instalacji OZE (w szczególności instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych) w miksie energetycznym Polski.

Z uwagi na aktualną sytuacją geopolityczną konieczne jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski, co może być osiągnięte poprzez rozwój biogazowni rolniczych, których funkcjonowanie oparte jest lokalnie dostępny substrat.

Biogazownie rolnicze stanowią zatem instrument istotnie zwiększający bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną Polski, będąc przy tym ważnym elementem transformacji energetycznej.

Biogazownie, a zagospodarowanie odpadami rolno-spożywczymi

Biogazownie to też wydajniejsze zagospodarowanie odpadami powstającymi w polskich gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

Powstający w tych miejscach substrat może być wykorzystywany w lokalnej biogazowni do wytwarzania w przyjazny środowisku sposób energii elektrycznej lub ciepła lub biogazu.\

Sytuacja, w której paliwo do tego rodzaju instalacji jest produkowane na miejscu, jest zużywane na miejscu, a następnie, jako poferment, lokalnie wykorzystywane na potrzeby nawożenia gleb uprawnych stanowi sytuację tak dalece pożądaną, że zasługuje na szczególne rozwiązania prawne, które pozwolą upowszechnić ten model w całej Polsce.

Podkreślić przy tym należy, że biogazownie jako odnawialne źródło energii, zastępując produkcję energii z paliw kopalnych, zmniejszają emisję dwutlenku węgla i substancji zanieczyszczających powietrze.
Istota rozwiązań ujętych w projekcie:

Trzy kierunki zmian w prawie upraszczające inwestycje w biogazownie rolnicze

W projektowanej ustawie autorzy projektu chcą wprowadzić trzy najważniejsze:

  • ułatwienia w procesie inwestycyjnym, poprzez określenie szeregu przepisów proceduralnych odnoszących się do postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w przedmiocie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, a także w zakresie wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
  • ułatwienia w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu, poprzez wskazanie, że nie stanowią odpadu substraty określone w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu wykonawczym, co doprowadzi do tego, że nie będzie wymagane przeprowadzenie określonej procedury administracyjnej przed odpowiednim marszałkiem województwa w przedmiocie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz potwierdzenia spełnienia warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;
  • ułatwienia w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego, poprzez określenie, że wymieniony w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw rolnictwa surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, co w efekcie umożliwi producentom ich zbycie lub zagospodarowanie bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej.