Od 2004 r. procent energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych (OZE) we wszystkich krajach UE znacznie wzrósł. W pierwszym roku wzrósł w 22 krajach z 28. Największy postęp w tym czasie zanotowano w Finlandii (39,3 proc.), na Łotwie (37,6 proc.), w Austrii (33 proc.), a najmniejszy w Luksemburgu i na Malcie (po 5 proc.), Holandii (5,8 proc.), Belgii (7,9 proc.) i Wielkiej Brytanii (8,2 proc.).

20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych przewidzianych na 2020 r. osiągnęły już: Bułgaria, Czechy, Dania, Chorwacja, Włochy, Litwa, Finlandia, Estonia i Szwecja.

Austrii i Słowacji brakuje mniej niż 1 proc. do osiągnięcia tego celu.

Najdalej od osiągnięcia 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych są: Holandia (brakuje 8,2 proc.), Francja (7,8 proc.) Irlandia i Wielka Brytania (po 6,8 proc.) i Luksemburg (6 proc.)  

Kolejnym celem UE jest osiągnięcie 27 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r.

Według Instytutu Energii Odnawialnej, udział OZE w bilansie energii w Polsce wynosi 13 proc.