Wartość docelowa określona w odpowiedniej dyrektywie UE została w ten sposób przekroczona o 2 proc, poinformował urząd statystyczny UE Eurostat. Instytucja ta uznała to za ważny kamień milowym na drodze UE do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Przy ponad połowie końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych Szwecja miała w 2020 r. zdecydowanie najwyższy udział wśród państw członkowskich UE na poziomie 60 proc przed Finlandią (44 proc,) i Łotwą (42 proc.).

Patrząc na cele krajowe na 2020 rok, według Eurostatu 26 państw członkowskich UE osiągnęło lub przekroczyło je. Kraje UE, które znacznie przekroczyły cele na 2020 r., to Szwecja i Chorwacja (po 11 proc.) oraz Bułgaria (+7 proc). Z drugiej strony Francji zabrakło do osiągnięcia swojego celu o 3,9 proc.

Na przeciwległym końcu skali najniższy udział OZE odnotowano na Malcie (11 proc.), a następnie w Luksemburgu (12 proc.) i Belgii (13 proc.).

W Polsce w tym czasie udział OZE wyniósł 16,1 proc.