• 363 posłów UE głosowało za, 226 przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu, ustanawiając bardziej rygorystyczne limity i wartości docelowe na 2035 rok dla szeregu substancji zanieczyszczających.
  • Parlament UE chce również, nowe przepisy dawały obywatelom, których zdrowie ucierpiało, większe prawo do odszkodowania w przypadku ich naruszenia.
  • Posłowie UE podkreślają również, że standardy jakości powietrza zaproponowane przez Komisję, powinny być celem okresowym, który należy osiągnąć tak szybko jak to możliwe, a najpóźniej do 2030 roku.
  • Kraje UE, w tym Polska, muszą przygotować harmonogramy dotyczące jakości powietrza, aby spełnić te wymogi.

Posłowie chcą zharmonizować obecnie rozdrobnione i nieintuicyjne wskaźniki jakości powietrza w całej UE. Wskaźniki muszą być porównywalne, jasne i publicznie dostępne, z cogodzinnymi aktualizacjami, aby obywatele mogli chronić się przed wysokimi poziomami zanieczyszczenia powietrza (i zanim zostaną osiągnięte progi alarmowe).

Powinny im towarzyszyć informacje o objawach związanych ze szczytowymi poziomami zanieczyszczenia powietrza i związanym z nimi zagrożeniem dla zdrowia dla każdego zanieczyszczenia, w tym informacje dostosowane do grup szczególnie wrażliwych. 

Parlament UE chce również, nowe przepisy dawały obywatelom, których zdrowie ucierpiało, większe prawo do odszkodowania w przypadku ich naruszenia.

Bardziej rygorystyczne limity dotyczące smogu w krajach UE na 2035 rok

363 posłów głosowało za, 226 przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu, ustanawiając bardziej rygorystyczne limity i wartości docelowe na 2035 rok dla szeregu substancji zanieczyszczających, w tym pyłu zawieszonego (PM2.5, PM10), NO2 (dwutlenku azotu), SO2 (dwutlenku siarki) i O3 (ozonu), aby zapewnić, że jakość powietrza w UE nie jest szkodliwa dla zdrowia ludzkiego, naturalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej oraz zgodność przepisów UE z najnowszymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi jakości powietrza.

Posłowie UE podkreślają również, że standardy jakości powietrza zaproponowane przez Komisję, powinny być celem okresowym, który należy osiągnąć tak szybko jak to możliwe, a najpóźniej do 2030 roku.

Więcej punktów pobierania próbek jakości powietrza

W tekście podkreślono potrzebę zwiększenia liczby punktów pobierania próbek jakości powietrza. Na obszarach miejskich na dwa miliony mieszkańców powinien przypadać co najmniej jeden nadrzędny punkt monitorowania, który reprezentowałby narażenie ogółu ludności miejskiej (Komisja zaproponowała jeden na 10 milionów).

W miejscach, w których prawdopodobne jest wystąpienie wysokich stężeń ultra-drobnych cząstek (UFP), sadzy, rtęci i amoniaku (NH3), powinien znajdować się jeden punkt poboru próbek na milion mieszkańców, wyższy niż pierwotnie proponowany przez Komisję jeden na pięć milionów i tylko dla UFP.

Plany i harmonogramy dotyczące jakości powietrza

Posłowie proponują, aby oprócz planów jakości powietrza, które są wymagane, gdy kraje UE przekraczają limity, wszystkie państwa członkowskie musiały również opracować harmonogramy dla wymaganej jakości powietrza, które określałyby krótko- i długoterminowe środki w celu osiągnięcia zgodności z nowymi wartościami granicznymi.

Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.