- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego to jeden z priorytetów na nadchodzącą prezydencję Polski w Unii. Między innymi od tego, jak wykorzystamy środki na energetykę w Programie Infrastruktura i Środowisko, zależeć będzie wysokość funduszy, jakie Unia przeznaczy na ten sektor w przyszłym budżecie - zaznaczył wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

W konferencji oprócz przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich i beneficjentów, wzięli udział reprezentanci Komisji Europejskiej, organizacji branżowych oraz środowiska naukowego.

W ramach priorytetów związanych z bezpieczeństwem i efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii Programu Infrastruktura i Środowisko dotychczas podpisanych zostało 78 umów o dofinansowanie na kwotę 2,4 mld zł (blisko 34 proc. alokacji), z czego największa część wsparcia z Funduszy Europejskich przyznana została na budowę gazociągów realizowanych przez spółkę OGP Gaz-System S.A, podziemne magazyny gazu, w których inwestorem jest PGNiG S.A oraz projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii tj. budowę farm wiatrowych i biogazowi. Najwięcej umów o dofinansowanie, bo aż 34, zawarto z beneficjentami mniejszych projektów, obejmujących termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, realizowanych głównie przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dotychczasowy postęp w zawieraniu umów dla projektów energetycznych uwarunkowany był kwestiami notyfikacji pomocy publicznej - czy to indywidualnej, czy też w postaci wydania stosownych rozporządzeń, bez których nie było możliwości ogłoszenia konkursów czy też pełnej oceny.

Dzięki przeprowadzeniu tych działań, w 2011 r. planowane jest osiągnięcie kontraktacji na poziomie ok. 70 proc. dostępnej alokacji dla sektora energetyki i podpisanie kolejnych umów w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także budowy Terminalu LNG w Świnoujściu, czy ostatniej umowy na budowę gazociągu.

W ramach sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko na inwestycje mające na celu zmniejszenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz bezpieczeństwo energetyczne przeznaczono łącznie 6,8 mld zł, co stanowi ok. 6 proc. całości alokacji finansowej Programu.
Przewidywane efekty realizacji projektów z sektora Energetyka:
- dodatkowa moc zainstalowana w elektrowniach wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii - 690 MW,
- ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów - 1 200 000 MWh,
- ilość energii wytworzonej z Odnawialnych Źródeł Energii w wyniku realizacji projektów - 1 000 GWh/rok,
- uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów - 1 000 tys. ton,
- liczba zrealizowanych projektów z zakresu produkcji urządzeń dla Odnawialnych Źródeł Energii - 10 szt.,
- długość nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych - 1 000 km,
- dodatkowa pojemność czynna podziemnych magazynów gazu ziemnego - 905 mln m³,
- roczna zdolność do odbioru gazu skroplonego dostarczanego drogą morską - 8,3 mln m³.

- Do końca tego roku wartość wydatków zrefundowanych w inwestycjach unijnych w Polsce wyniesie ok. 100 mld złotych. Od 2008 r. polska gospodarka jest więc codziennie zasilana kwotą średnio około 68 mln złotych w ramach polityki spójności Unii. Prawie połowa projektów realizowana jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - mówi wiceminister Adam Zdziebło.

Znaczenie tego programu dla kraju pokazuje liczba projektów, które zaliczane są do tzw. inwestycji przyszłości. Chodzi tu głównie o przedsięwzięcia w sektorze transportowym, energetycznym i wodno-kanalizacyjnym. Spośród 40 największych inwestycji w kraju, które mają być ukończone w latach 2011-2015, ponad połowa jest finansowana z Programu Infrastruktura i Środowisko. 13 z nich stanowią projekty drogowe i kolejowe.
Zatwierdzono do realizacji ponad 1200 przedsięwzięć o łącznej wartości przekraczającej 107 mld zł. Najwięcej projektów realizowanych jest w sektorze środowiska - 450, blisko 300 w sektorze zdrowia, prawie 100 w transporcie, 56 w kulturze oraz ok. 80 w sektorze energetyki. Pod koniec ubiegłego roku realizacja Programu osiągnęła półmetek. W dyspozycji m.in. samorządów, przedsiębiorców, instytucji kultury, ochrony zdrowia i uczelni wyższych znajduje się obecnie ponad 60 mld zł, co stanowi ok. 55 proc. budżetu unijnego Programu. - Jesteśmy w miejscu, w którym wysiłek beneficjentów i instytucji powinien być skierowany na realizację projektów. Widać to już w wynikach za zeszły rok. Plan certyfikacji wydatków w Komisji Europejskiej w Programie wykonaliśmy w 111 proc. - podkreśla wiceminister Zdziebło.

Centrum Nauki Kopernik, w którym odbyła się konferencja, jest miejscem niezwykłym, bo wiedzę i naukę można zdobywać tam samemu z dala od szkolnych ław, klasówek czy egzaminów. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 207 milionów złotych.