- Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) mogą korzystać z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej w źródle odnawialnym. Świadectwa te wydawane są przez Prezesa URE i w postaci Praw Majątkowych z nich wynikających mogą być zbywane na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku - informuje URE.

Mechanizm wsparcia przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w OZE jest dwukierunkowy i polega na obowiązkowym zakupie wytworzonej energii elektrycznej przez sprzedawcę z urzędu (z wyłączeniem zakupu energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego) oraz wydawaniu przez Prezesa URE świadectw pochodzenia, które mogą być przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.

Z danych URE wynika, że obecnie w Polsce łączna moc odnawialnych źródeł wynosi 2 893 MW, z czego:
- elektrownie na biogaz - 97,280 MW,
- elektrownie na biomasę - 309,680 MW,
- elektrownie wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego - 0,104 MW,
- elektrownie wiatrowe - 1 536,751 MW,
- elektrownie wodne - 949,229 MW.