Zgodnie z unijną Dyrektywą 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Polska powinna uchwalić ustawę o OZE ponad pół roku temu. Według Ministerstwa Gospodarki zmiana harmonogramu prac nad przyjęciem unijnej dyrektywy w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych wynika przede wszystkim z konieczności pełnej korelacji prac legislacyjnych z projektami ustaw Prawo energetyczne oraz Prawo gazowe.

Jednak, jak podkreśla Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, termin określony przez UE zobowiązuje do implementacji nie tylko regulacji ustawodawczej, ale również wykonawczej i administracyjnej.

Nie wiadomo, kiedy możliwe będzie przyjęcie ustawy przez Radę Ministrów i kiedy skierowana będzie ona do parlamentu. Zdaniem Koalicji Klimatycznej ze względu na nadchodzące wybory parlamentarne nie należy się tego spodziewać wcześniej niż w pierwszej połowie 2012 r.

- Przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na pracę Sejmu i Senatu nad ustawą oraz podpisanie jej przez prezydenta, najwcześniejszym realnym terminem jej uchwalenia może być przełom 2012/2013. To dwa lata po terminie - ostrzega Koalicja Klimatyczna.

MG zapewnia, że ustawy dotyczące prawa energetycznego, prawa gazowego, odnawialnych źródeł energii, a także zmiana ustawy o biopaliwach i biokomponentach zostaną przekazane pod obrady jeszcze w trakcie tej kadencji Sejmu, jednak to, kiedy zostaną przyjęte, zależy tylko od Wysokiej Izby.

- Celem ustawy ma być wprowadzenie uproszczeń w procedurach realizacji inwestycji i zaplanowanie środków na tyle skutecznych, aby osiągnąć minimalny poziom udziału OZE w roku 2020. Działania te skupić się powinny głównie na systemach wsparcia, które dziś nie prowadzą do powstawania nowych mocy i niestety, bazując na obowiązujących przepisach, kończą funkcjonowanie w roku 2017. Obecne tempo rozwoju OZE jest niewielkie, pomijając dominującą rolę produkcji energii z biomasy współspalanej z paliwami kopalnymi, w dużych obiektach energetyki wodnej i ciepła z biomasy w instalacjach nie przyłączonych do sieci. Dlatego PIGEO apeluje do rządu o pilną racjonalizację przepisów dla odnawialnych źródeł energii - podsumowuje Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej.